I žingsnis – 1000 žodžių

 grįžti  

Angliška reikšmė

 

Lietuviška reikšmė

1 and [ənd] ir, bei
2 to [tu] į, pas (žymint kryptį)
3 in [in] žymint vietą, verčiama vietininku
4 is [iz] yra (naudojama su vienaskaita )
5 you [ju:] tu, jūs
6 that [ðæt] tas, anas, tai
7 it [it] jis, ji (kalbant apie daiktus); tai
8 he [hi:] jis
9 was [wɔz] buvo
10 for [fᴐ:] dėl, už
11 on [ɔn] ant, prie
12 as [æz] kai, kada
13 with [wið] su, kartu
14 his [hiz] jo
15 they [ðei] jie, jos
16 I [ai]
17 at [æt] prie, pas
18 to be [bi:] būti
19 this [ðis] ši(ta)s, ši(ta); tai
20 to have [hæv] turėti
21 from [frɔm] iš; nuo
22 or [ɔ:] ar, arba
23 one [wΛn] vienas
24 had [hæd] turėjo
25 by [bai] prie, šalia
26 word [wə:d] žodis
27 but [bΛt] bet, o
28 not [nɔt] ne
29 what [wɔt] kas? koks?
30 all [ɔ:l] visas, visa, viskas
31 we [wi:] mes
32 when [wen] kada?
33 your [jɔ:] jūsų, tavo
34 can [kæn] galėti
35 to said [sed]  (pa)sakė
36 there [ðεə] [] ten
37 to use [ju:z] naudoti, pritaikyti
38 each [i:t∫] kiekvienas
39 which [wit∫] kuris? katras?
40 she [∫i:] ji
41 to do [du:] daryti
42 how [hau] kaip? kokiu būdu?
43 their [ðεə] jų, savo
44 if [if] jei, jeigu
45 will [wil] noras, ketinimas; valia
46 up [Λp] aukštyn, viršuje
47 other ['Λðə] kitas
48 about [ə'baut] apie
49 yes [jes] taip
50 out [aut] lauke, lauk(an), už (žymint kryptį)
51 many ['meni] daugelis, daugybė, daug
52 then [ðen] tada, tuomet
53 them [ðem] juos, jas
54 these [ði:z] ši(ti)e, ši(t)os
55 some [sΛm] kai kas, kai kuris
56 her [hə:] jai, ją
57 to make [meik] (pa)daryti, (pa)dirbti, gaminti
58 to like [laik] patikti, mėgti
59 him [him] jam, jį
60 into ['intə] į
61 time [taim] laikas
62 to look [luk] (pa)žiūrėti, (pa)žvelgti, atrodyti
63 two [tu:] du
64 more [mɔ:] daugiau, labiau
65 to write [rait] rašyti
66 to go [gəu] (iš)eiti
67 to see [si:] (pa)matyti, regėti
68 number ['nΛmbə] numeris, skaičius
69 no [nəu] ne
70 way [wei] kelias, būdas, metodas
71 could [kud] galėti
72 people ['pi:pl] žmonės
73 my [mai] mano
74 than [ðæn] negu, kaip, už (palyginant)
75 first [fə:st] pirmas, pirmiausia
76 water ['wɔ:tə] vanduo
77 to call [kɔ:l] (pa)skambinti, kviesti, duoti vardą
78 who [hu:] kas?, ką? (kalbant apie žmogų), kuris
79 oil [ɔil:] aliejus, alyva
80 now [nau] dabar, šiuo metu
81 find [faind] (su)rasti, (su)ieškoti
82 long [lɔη] ilgas, tolimas
83 down [daun] žemyn
84 day [dei] diena
85 to get [get] gauti
86 to come [kΛm] ateiti, atvykti, grįžti
87 made [meid] pagamintas, padarytas
88 maybe ['meibi] galbūt, gal
89 part [pa:t] dalis, detalė
90 over ['əuvə] virš, viršum
91 new [nju:] naujas
92 sound [saund] garsas
93 to take [teik] (pa)imti, griebti
94 only ['əunli] vienintelis; tik, bet
95 little ['litl] mažas, nedidelis
96 work [wə:k] darbas, veikla
97 to work [wə:k] dirbti, veikti
98 to know [nəu] žinoti, mokėti
99 place [pleis] vieta
100 year [jə:] metai
101 to live [liv] gyventi
102 me [mi:] manęs, man
103 back [bæk] nugara
104 to back [bæk] važiuoti/trauktis atbulam
105 to give [giv] duoti, suteikti
106 most [məust] daugiausia, didžiausias
107 very ['veri] labai, itin
108 after ['a:ftə] po, paskui
109 thing [θiη] daiktas, dalykas
110 great [greit] didysis, didis, adv šnek. labai gerai; 
111 where [wɜə] kur? kame?
112 help [help] pagalba
113 through [θru:] per, pro; kiaurai
114 much [mΛt∫] daug; adv labai
115 before [bi'fɔ:] anksčiau, jau
116 line [lain]  linija, brūkšnys
117 right [rait] dešinė, teisingai
118 too [tu:] per daug, taip pat, irgi
119 to mean [mi:n] turėti omenyje, reikšti
120 old [əuld] senas
121 any ['eni] kas nors, koks nors
122 same [seim] tas pats, toks pat
123 to tell [tel] (pa)sakyti, kalbėti, pasakoti
124 boy [bɔi] berniukas
125 to follow ['fɔləu] sekti, eiti
126 to put [put] (pa)dėti, (pa)statyti
127 and [ænd] ir, bei
128 another [ə'nΛðə] kitas
129 well [wel] gerai
130 must [mʌst] privalo
131 big [big] didelis, stambus
132 even ['i:vn] net, netgi, lygus
133 such [sΛt∫] toks
134 because [bi'kɔz] nes, kadangi, prep (because of) dėl;
135 to turn [tə:n] pa(si)sukti, apsisukti, (ap)versti
136 here [hiə] čia, čia esantis
137 why [wai] kodėl?
138 to ask [a:sk] klausti
139 went [went] ėjo; vyko
140 man [mæn] žmogus, vyras
141 hand [hænd] ranka
142 picture ['pikt∫ə] paveikslas, piešinys; vaizdas
143 again [ə'gein] vėl, dar
144 to change [t∫eindʒ] (pa)keisti
145 to play [plei] žaisti, groti
146 play [plei] žaidimas
147 air [зə] oras, atmosfera
148 away [ə'wei] toli, šalin
149 animal ['æniml] gyvūnas; gyvulys
150 house [haus] namas
151 point [pɔint] taškas, esmė, tikslas
152 page [peidʒ] puslapis
153 letter ['letə] laiškas; raidė
154 mother ['mΛðə] motina
155 answer ['a:nsə] atsakymas
156 our ['auə] mūsų
157 name [neim] vardas, pavadinimas
158 good [gud] geras, geros kokybės
159 sentence ['sentəns] sakinys; nuosprendis; bausmė
160 men [men] vyrai, žmonės
161 to think [θiηk] manyti, mąstyti, galvoti
162 to say [sei] (pa)sakyti
163 to want [wɔnt] norėti, trokšti
164 to show [∫əu] (pa)rodyti
165 also ['ɔ:lsəu] irgi, taip pat
166 around [ə'raund] aplink(ui), ratu; apie, apytiksliai
167 from [frɔm]
168 three [θri:] trys
169 small [smɔ:l] mažas, nedidelis
170 set [set] komplektas, rinkinys
171 to read [ri:d] skaityti
172 need [ni:d] reikia, poreikis,reikalingumas
173 land [lænd] žemė, sausuma
174 different ['difrənt] skirtingas, nepanašus, kitoks
175 us [Λs] mus, mums, mūsų
176 to move [mu:v] (pa)judėti, judinti
177 to try [trai] stengtis, bandyti
178 try [trai] mėginimas, bandymas
179 to find [faind]  (su)rasti, suieškoti
180 study ['stΛdi] mokslas, studijos
181 still [stil] tylus, ramus, nejudantis
182 to learn [lə:n] mokytis, išmokti
183 should [∫ud] turėčiau, turėtum
184 world [wə:ld] pasaulis
185 high [hai] aukštas, aukštai
186 every ['evri] kiekvienas
187 near [niə] arti, šalia
188 to add [æd] pridėti, sudėti
189 food [fu:d] maistas
190 between [bi'twi:n] tarp
191 to own [əun] valdyti, turėti
192 below [bil'əu] žemiau, apačioje
193 country ['kΛntri] šalis
194 plant [pla:nt] augalas, sodinukas
195 last [la:st] paskutinis
196 school [sku:l] mokykla
197 father ['fa:ðə]  tėvas
198 to keep [ki:p]  laikyti, saugoti
199 tree [tri:] medis
200 never ['nevə] niekada
201 start [sta:t] pradžia, startas
202 city ['siti] didelis miestas
203 earth[ə:θ] Žemė, Žemės rutulys, sausuma
204 eye [ai] akis
205 light [lait] šviesa
206 left [left] kairė pusė
207 do not nedaryk (draudimas veiksmui atlikti)
208 few [fju:] nedaug, keletas
209 while [wail] kol, nors ir
210 along [ə'lɔη] palei, išilgai, kartu
211 might [mait] galėjo, galėjo būti
212 to close [kləuz už(si)daryti
213 close [kləus] arti, netoli
214 something ['sΛmθiη] kažkas, kas nors
215 to seem [si:m] atrodyti
216 next [nekst] kitas
217 hard [ha:d] kietas, sunkus
218 to open ['əupən] atidaryti
219 example [ig'za:mpl] pavyzdys
220 to begin [bi'gin] pra(si)dėti
221 life [laif] gyvenimas, amžius, gyvybė
222 always ['ɔ:lweız] visada
223 those [ðəuz] tie, anie
224 both [bəuθ] abu
225 paper ['peipə] popierius, laikraštis
226 together [tə'geðə] drauge, kartu
227 until [Λn'til] (iki) kol
228 child ['t∫aild] vaikas
229 children ['t∫ildrən] vaikai
230 side [said] pusė, šalis, šonas, kraštas
231 foot [fut] pėda, koja
232 car [ka:] automobilis
233 mile [mail] mylia
234 night [nait] naktis, vakaras
235 walk [wɔ:k] ėjimas, vaikščiojimas
236 white [wait] baltas, žilas
237 sea [si:] jūra, marios
238 to grow [grəu] augti, auginti
239 took [tuk] paėmė, griebė
240 river ['rivə] upė
241 four [fɔ:] keturi
242 state [steit] valstybė; būklė, būsena, padėtis; 
243 once [wΛns] (vieną) kartą, vienąkart
244 to book [buk] už(si)sakyti, pirkti (bilietą); (už)registruoti 
245 book [buk] knyga
246 hear [hiə] girdėti, klausytis
247 idea [ai'diə] mintis, idėja
248 enough [i'nΛf] pakankamai,gana, užtektinai
249 to eat [i:t] valgyti
250 face [feis] veidas
251 to watch [wɔt∫] stebėti, sekti, žiūrėti
252 watch [wɔt∫]  laikrodis
253 far [fa:] tolimas, tolus, toli
254 real [ri:l] tikras, realus
255 almost ['ɔ:lməust] beveik; vos ne; 
256  to let [let] leisti, išleisti
257 above [ə'bΛv] viršuje, virš, aukščiau
258 girl [gə:l] mergaitė,  mergina
259 sometimes ['sΛmtaimz] kartais, retkarčiais
260 mountain ['mauntin] kalnas
261 to cut [kΛt] (per)pjauti, pjaustyti, kirpti
262 young [jΛη] jaunas
263 talk [tɔ:k] pašnekesys,pokalbis
264 soon [su:n] greit(ai), netrukus
265 list  [list] sąrašas, registras
266 song [sɔη] daina
267 head [hed] galva, viršininkas
268 under ['Λndə] po (žymint vietą), apačioje
269 story ['stɔ:ri]  istorija, pasaka
270 saw [sɔ:]  patarlė, priežodis
271 to get [get] gauti
272 group [gru:p] grupė
273 often ['ɔfn] dažnai, daug kartų
274 to run [rΛn] (nu)bėgti 
275 important [im'pɔ:tənt]  svarbus, reikšmingas
276 to stop [stɔp] (su)stoti, (su)stabdyti; nutraukti
277 without [wi'ðaut] be
278 second ['sekənd]  sekundė, akimirka, antra(s)
279 late [leit] vėlus, pavėlavęs
280 miss [mis] praleisti, pasigesti, nepataikyti 
281 to leave [li:v] išvykti, išeiti
282 family ['fæmili] šeima, giminė
283 body ['bɔdi] kūnas
284 music ['mju:zik] muzika
285 colour ['kΛlə] spalva
286 language ['læηgwidʒ] kalba
287 friend [frend] draugas
288 plane [plein] lėktuvas
289 to carry ['kæri] nešti, nešioti
290 white [wait] balta spalva
291 dinner ['dinə] pietūs
292 breakfast ['brekfəst] pusryčiai
293 supper ['sΛpə] vakarienė
294 sun [sΛn] saulė
295 moon [mu:n] mėnulis
296 bird [bə:d] paukštis
297 product ['prɔdΛkt] produktas, gaminys
298 question ['kwest∫ən] klausimas
299 ship [∫ip] laivas
300 half [ha:f] pusė
301 fire ['faiə] ugnis, gaisras
302 problem ['prɔbləm] problema, bėda
303 travel ['trævl] kelionė
304 to travel  ['trævl] keliauti
305 money ['mΛni] pinigai
306 are [a:] yra (naudojama su daugiskaita)
307 woman ['wumən] moteris
308 to state [steɪt] konstatuoti, pareikšti, tvirtinti
309 ability [ə'bɪlətɪ] galėjimas, gebėjimas
310 able ['eɪbl] galintis, pajėgus, gabus
311 accord [ə'kɔ:d] sutarimas, sutikimas
312 account [ə'kaunt] sąskaita, paskyra
313 across [ə'krɔs] skersai, į kitą pusę, per
314 act [ækt] veiksmas, poelgis, aktas
315 action ['æk∫n] veiksmas, poelgis
316 active ['æktɪv] aktyvus, veiklus
317 actual ['ækt∫uəl] faktinis, tikras(is), dabartinis
318 address [ə'dres] adresas
319 advance [əd'va:ns] žengimas į priekį, pažanga, progresas
320 advantage [əd'va:ntɪdʒ ] pranašumas, pirmenybė
321 affair [ə'fɜə] reikalas, dalykas
322 afternoon [,a:ftə'nu:n] popietė
323 against [ə'genst] prieš (ką nors)
324 age [eɪdʒ] amžius
325 agency ['eɪdʒənsɪ] agentūra, įstaiga
326 ago [ə'gəu] prieš (apie laiką)
327 ahead [ə'hed] priekyje, priešakyje, pirmyn
328 alone [ə'ləun] vienas, vienišas
329 already [ɔ:l'redɪ] jau
330 although [ɔ:l'ðəu] nors (ir), net jei
331 among [ə'mʌŋ] tarp (daugelio), iš
332 amount [ə'maunt] kiekis, suma
333 anything ['enɪθɪŋ] bet kas, kas nors (klaus. sakinyje), niekas (neig. sakinyje)
334 arm [a:m] ranka (nuo plaštakos iki peties)
335 army ['a:mɪ] kariuomenė, armija
336 art [a:t] menas, dailė
337 association [ə,səusɪ'eɪ∫n] asociacija, susivienijimas; bendravimas
338 attack [ə'tæk] (už)puolimas, ataka; priepuolis (ligos)
339 attention [ə'ten∫n] dėmesys, atidumas
340 audience ['ɔ:dɪəns] auditorija, publika, žiūrovai
341 average ['ævəridʒ] vidurkis, vidutinis, vidutiniškas
342 bad [bæd] blogas, prastas, sugedęs
343 baggage ['bægɪdʒ] bagažas
344 balance ['bæləns] balansas, pusiausvyra
345 ball [bɔ:l] kamuolys
346 bank [bæŋk] bankas; krantas (upės)
347 bar [ba:] baras; strypas
348 base [beɪs] pagrindas, pamatas, bazė
349 basic ['beɪsɪk] pagrindinis, bazinis, elementarus
350 basis ['beɪsɪs] pagrindas
351 bear [bɜə] lokys, meška
352 beauty ['bju:tɪ] grožis, grožybė, gražuolė
353 bed [bed] lova
354 behaviour [bɪ'heɪvɪə] elgesys, manieros
355 behind [bɪ'haɪnd] už, užpakalyje, atgal
356 beyond [bɪ'jɔnd] anapus, už
357 berry ['berɪ] uoga
358 best [best] geriausias, tinkamiausias
359 better ['betə] geresnis, tinkamesnis; geriau
360 bicycle ['baɪsɪkl] dviratis
361 bill1 [bɪl] sąskaita
362 bill2 [bɪl] snapas, (kepurės) snapelis
363 bit [bɪt] gabaliukas, kąsnelis, truputis
364 black [blæk] juoda spalva, juodas
365 block [blɔk] kvartalas, korpusas, blokas
366 blood [blʌd] kraujas
367 blue [blu:] mėlyna/žydra spalva
368 board1 [bɔ:d] lenta (t.p. skelbimų)
369 board2 [bɔ:d] valdyba, taryba
370 boat [bəut] valtis, laivas
371 break [breɪk] lūžis, pertrauka
372 bridge [brɪdʒ] tiltas
373 bright [braɪt] ryškus, šviesus
374 broad [brɔ:d] platus, erdvus
375 brother ['brʌðə] brolis
376 build [bɪld] sudėjimas (kūno); konstrukcija, forma (pastato)
377 burn [bə:n] nudegimas, nu(si)deginimas
378 business ['bɪznɪs] reikalas, verslas, biznis
379 camp [kæmp] stovykla
380 capital1 ['kæpɪtl] kapitalas, turtas
381 capital2 ['kæpɪtl] sostinė
382 care [kɜə] rūpinimasis (for, of – kuo), priežiūra
383 case [keis] atvejis, pavyzdys, reikalas
384 cause [kɔ:z] priežastis, pagrindas, reikalas
385 cent [sent] centas
386 center ['sentə] centras, vidurys
387 century ['sent∫ərɪ] šimtmetis, amžius
388 certain ['sə:tn] tikras, įsitikinęs, neabejojantis
389 chance [t∫a:ns] šansas, proga, galimybė
390 character ['kærəktə] charakteris, būdas, personažas
391 charge [tʃa:dʒ] kaltinimas, mokestis
392 check [tʃek] tikrinimas, kontrolė
393 chief [tʃi:f] vadovas, viršininkas, vyriausiasis
394 choice [t∫ɔis] pa(si)rinkimas, alternatyva
395 church [tʃə:tʃ] bažnyčia
396 circle ['sə:kl] ratas, apskritimas, skritulys
397 citizen ['sɪtɪzn] pilietis, miesto gyventojas
398 class [kla:s] klasė (įv. reikšm.)
399 clean [kli:n] švarus, grynas, be priemaišų
400 clear [klɪə] aiškus, ryškus, skaidrus
401 clothes [kləuðz] drabužiai, apdarai
402 to clothe [kləuð] ap(si)rengti, (ap)dengti, apgaubti
403 coat [kəut] paltas
404 cold [kəuld] šaltas, šaltis, peršalimas
405 college ['kɔlɪdʒ] koledžas, kolegija
406 comfort ['kʌmfət] nu(si)raminimas, paguoda, patogumas
407 command [kə'ma:nd] komanda, įsakymas
408 committee [kə'mɪtɪ] komitetas, komisija
409 common ['kɔmən] dažnai pasitaikantis, įprastas, paplitęs
410 company ['kʌmnpənɪ] bendrovė, įmonė, kompanija
411 condition [kən'di∫n] būklė, padėtis, sąlyga
412 conscious ['kɔn∫əs] sąmonė, suvokiantis, sąmoningas
413 continue [kən'tɪnju:] tęsti(s), toliau eiti/daryti
414 control [kən'trəul] valdymas, kontrolė; susitvardymas
415 cool [ku:l] vėsus, šaltas, vėsa
416 cost [kɔst] kaina, savikaina, išlaidos
417 council ['kaunsl] taryba
418 count [kaunt] skaičiavimas, skaičiavimo rezultatas
419 couple ['kʌpl] pora, porelė
420 course [kɔ:s] eiga, kryptis, kursas
421 court [kɔ:t] aikštelė, kortas (sporto); teismas
422 cover ['kʌvə] dangtis, apdangalas; priedanga
423 cross [krɔs] kryžius, kryžiaus ženklas
424 crowd [kraud] minia, žiūrovai
425 cupboard ['kʌbəd] spinta, spintelė
426 current ['kʌrənt] einamasis, dabartinis, srovė
427 daily ['deɪlɪ] (kas)dieninis, kasdien
428 dance [da:ns] šokis
429 danger ['deɪndʒə] pavojus, grėsmė
430 dark [da:k] tamsus, niūrus, tamsa
431 date [deɪt] data, diena, pasimatymas
432 dead [ded] miręs, negyvas
433 deal [di:l] sandoris, susitarimas
434 death [deθ] mirtis
435 decision [dɪ'siʒn] sprendimas, nutarimas
436 deep [di:p] gilus, žemas (apie garsą)
437 defense [dɪ'fens] gynyba, (apsi)gynimas
438 degree [dɪ'gri:] laipsnis, mastas, mokslinis laipsnis
439 department [dɪ'pa:tmənt] skyrius, departamentas
440 dependent [dɪ'pendənt] priklausantis, priklausomas, pavaldus
441 desire [dɪ'zaɪə] noras, norėjimas, troškimas
442 detail ['di:teɪl] detalė, smulkmena
443 difference ['dɪfrəns] skirtumas, skirtingumas
444 difficult ['dɪfɪkəlt] sunkus, keblus, varginantis
445 difficulty ['dɪfɪkəltɪ] sunkumas, kliūtis
446 direct ['dɪrekt] tiesioginis, atviras, tiesus
447 direction [dɪ'rek∫n] kryptis, linkmė, vadovavimas
448 director [dɪ'rektə] vadovas, direktorius
449 discussion [dɪ'skʌ∫n] (ap)svarstymas, aptarimas, diskusija
450 distance ['dɪstəns] atstumas, nuotolis
451 district ['dɪstrɪkt] rajonas, sritis, apygarda
452 division [dɪ'vɪʒn] dalijimas(is) (into), pa(si)dalijimas (between)
453 doctor ['dɔktə] daktaras, gydytojas
454 dog [dɔg] šuo
455 dollar ['dɔlə] doleris
456 door [dɔ:] durys
457 doubt [daut] abejonė, abejojimas, dvejonė
458 dream [dri:m] sapnas, svajonė
459 dress [dres] suknelė, uniforma
460 drink [drɪŋk] gėrimas
461 drive [draɪv] važiavimas, vairavimas, paskata
462 dry [draɪ] sausas, išdžiūvęs
463 drop [drɔp] lašas, lašelis
464 due [dju:] tai, kas priklauso/užtarnauta, planuojamas
465 during ['djuərɪŋ] per, metu (džn. verčiamas įn./viet. linksniais)
466 early ['ə:lɪ] ankstus, ankstyvas, išankstinis
467 easy ['i:zɪ] lengvas, nesunkus
468 east [i:st] rytai, rytų kryptis, rytinis
469 education [,edʒu'keɪʃn] mokslas, ugdymas, išsilavinimas
470 effect [ɪ'fekt] efektas, rezultatas, poveikis
471 effective [ɪ'fektɪv] veiksmingas, efektyvus
472 effort ['efət] pastanga, stengimasis, bandymas
473 either ['aiðə] bet kuris (iš dviejų), tas ar kitas
474 election [ɪ'lekʃn] rinkimai
475 electric [ɪ'lektrɪk] elektrinis, elektros
476 else [els] dar, be to, priešingu atveju (or else)
477 employee [,emplɔɪ'i:] tarnautojas, darbuotojas
478 end [end] galas, pabaiga
479 enemy ['enəmɪ] priešas, priešininkas
480 engineer [,endʒɪ'nɪə] inžinierius, technikas
481 english ['ɪŋglɪ∫] angliškas, anglų
482 entire [ɪn'taɪə] visas, ištisas, visiškas
483 equal ['i:kwəl] (to)lygus, vienodas
484 escape [ɪ'skeɪp] pabėgimas, išsigelbėjimas
485 especially [ɪ'spe∫əlɪ] ypač, itin, specialiai(for - kam)
486 essential [ɪ'sen∫l] svarbus, būtinas, esminis
487 euro ['juərəu] euras
488 evening ['i:vnɪŋ] vakaras, vakarinis
489 event [ɪ'vent] įvykis, atsitikimas, renginys
490 ever ['evə] kada nors, visada (as ever), niekada (neig. sakinyje)
491 everything ['evrɪθɪŋ] viskas, visa
492 except [ɪk'sept] išskyrus
493 exercise ['eksəsaɪz] pratimas, lavinimas(is), treniruotė
494 existence [ɪg'zɪztəns] egzistavimas, gyvavimas
495 experience [ɪk'spɪərɪəns] patirtis, stažas; nutikimas
496 experiment [ik'sperɪmənt] bandymas, eksperimentas
497 extreme [ɪk'stri:m] nepaprastas, ekstremalus, kraštutinis
498 fact [fækt] faktas, duomenys
499 fail [feɪl] nesėkmė, susikirtimas (per egzaminą ir pan.)
500 fair [fɜə] teisingas, nešališkas, pakenčiamas
501 faith [feɪθ] (pasi)tikėjimas, ištikimybė
502 far [fa:] toli, tolimas
503 farm [fa:m] ūkis, ferma
504 fast [fa:st] greitas, greitai
505 favour ['feɪvə] paslauga, malonė
506 fear [fɪə] baimė, bijojimas
507 field [fi:ld] laukas, pieva, (veiklos) sritis
508 fight [faɪt] kova, mūšis, muštynės
509 figure ['fɪgə] skaitmuo, figūra
510 film [fɪlm] filmas, plėvelė
511 fine1  [faɪn] bauda
512 fine2 [faɪn] geras, gražus, kokybiškas (apie daiktą)
513 finger ['fɪŋgə] pirštas
514 finish ['fɪnɪʃ] pabaiga, galas, finišas
515 fit [fɪt] tinkamas, stiprus (apie fiz. būklę); priepuolis (ligos)
516 fly [flaɪ] musė
517 floor [flɔ:] grindys, pastato aukštas
518 force [fɔ:s] galia, jėga, stiprumas
519 foreign ['fɔrən] užsienio, užsienietiškas
520 forward ['fɔ:wəd] į priekį, priekyje
521 frame [freɪm] rėmas
522 free [fri:] laisvas, nemokamas
523 freedom ['fri:dəm] laisvė
524 frequent ['fri:kwənt] dažnas, pasikartojantis
525 Friday ['fraɪdɪ] penktadienis
526 fry [fraɪ] (mėsos) kepsnys, smulkios žuvys
527 front [frʌnt] priekis, priešakys, frontas
528 full [ful] pilnas, kupinas, gausus (of)
529 further ['fə:ðə] tolimesnis, kitas; toliau
530 future ['fju:t∫ə] ateitis
531 gain [geɪn] įgijimas, pasiekimas, (pa)didėjimas
532 game [geɪm] žaidimas
533 garden ['ga:dn] sodas, daržas
534 gas [gæs] dujos
535 general ['dʒenərəl] bendras, visuotinis, įprastas
536 glass [gla:s] stiklas, stiklinė
537 govern ['gʌvən] valdyti, vadovauti
538 governor ['gʌvənə] gubernatorius, valdytojas
539 green [gri:n] žalia(s), nesunokęs
540 ground [graund] žemė, dirva, (su)maltas
541 growth [grəuθ] augimas, vystymasis
542 gun [gʌn] šaunamasis ginklas
543 hair [hɜə] plaukai
544 hall [hɔ:l] salė, holas, prieškambaris
545 handle ['hændl] rankena, rankenėlė
546 happy ['hæpɪ] laimingas, linksmas
547 hardly ['ha:dlɪ] vos (tik), beveik (ne), sunkiai
548 health [helθ] sveikata
549 heart [ha:t] širdis
550 heat [hi:t] karštis, kaitra
551 heavy ['hevɪ] sunkus, smarkus
552 hill [hɪl] kalva
553 history ['hɪstərɪ] istorija
554 hold [həuld] laikymas, sugriebimas
555 home [həum] namas, namai
556 honor ['ɔnə] garbė, šlovė, pagarba
557 hope [həup] viltis, tikėjimas(is)
558 horse [hɔ:s] arklys
559 hospital ['hospɪtl] ligoninė
560 hot [hɔt] karštas, pikantiškas, aštrus (apie maistą)
561 hotel [həu'tel] viešbutis
562 hour ['auə] valanda, laikas (dgs.)
563 however [hau'evə] vis dėlto, tačiau
564 human ['hju:mən] žmogus
565 husband ['hʌzbənd] vyras, sutuoktinis
566 ideal [aı'di:əl] idealas, idealus, tobulas
567 immediate [ɪ'mi:dɪət] neatidėliotinas, skubus
568 importance [ɪm'pɔ:təns] svarba, reikšmė
569 inch [int∫] colis
570 indeed [ɪn'di:d] iš tikrųjų, tikrai
571 industry ['ɪndəstrɪ] pramonė, industrija
572 influence ['ɪnfluəns] įtaka, poveikis (on, upon, over – kam)
573 inside [ɪn'saɪd] vidus, vidinė pusė, viduje
574 instead [ɪn'sted] vietoj to, užuot (of)
575 interest ['ɪntrɪst] domėjimas(is), interesas; palūkanos
576 international [,ɪntə'næ∫nəl] tarptautinis, internacionalas
577 island ['aɪlənd] sala
578 yard [ja:d] kiemas, aikštelė
579 yet [jet] dar, vis dar
580 youth [ju:θ] jaunystė, jaunuolis, jaunimas
581 judge [dʒʌdʒ] teisėjas, arbitras
582 just [dʒʌst] teisus, tik, kaip tik
583 justice ['dʒʌstɪs] teisingumas, teisybė
584 kind1 [kaɪnd] rūšis, veislė
585 kind2 [kaɪnd] malonus, mielas, geras
586 knowledge ['nɔlɪdʒ] žinojimas, mokslas, žinios
587 lack [læk] trūkumas, stoka, stygius
588 lady ['leɪdɪ] ponia, dama, ledi
589 large [la:dʒ] didelis, stambus
590 law [lo:] įstatymas, teisė, dėsnis
591 lead1 [li:d] vadovavimas, iniciatyva, pirmavimas
592 lead2 [led] švinas, švininis
593 least [li:st] mažiausias, mažiausiai, bent (at)
594 leg [leg] koja
595 length [leŋθ] ilgis, atstumas
596 less [les] mažiau, mažesnis (kiekis)
597 level ['levl] lygis, lygmuo, pakopa
598 lie [laɪ] melas, netiesa
599 likely ['laɪklɪ] galimas, tikėtina(s), tikriausiai
600 limit ['lɪmɪt] limitas, riba, apribojimas
601 literature ['lɪtərətʃə] literatūra
602 live [laɪv] gyvas, tiesiogiai (gyvai)
603 load [ləud] našta, sunkenybė, krūvis
604 local ['ləukəl] vietinis, vietos
605 lock [lɔk] užraktas, spyna
606 look [luk] (pa)žiūrėjimas, žvilgsnis, išvaizda (dgs.)
607 loss [lɔs] netekimas, nuostolis, pralaimėjimas
608 lot [lɔt] daug, aibė (džn. dgs)
609 love [lʌv] meilė
610 low [ləu] žemas, neaukštas
611 machine [mə'ʃi:n] mašina, staklės
612 main [meɪn] pagrindinis, svarbiausias
613 May [meɪ] gegužė (mėnuo)
614 manner ['mænə] būdas, metodas, maniera
615 manufacture [,mænju'fækt∫ə] gamyba, gaminiai
616 mark [ma:k] žymė, ženklas, pažymys
617 market ['ma:kɪt] turgus, prekyvietė; rinka
618 marriage ['mærɪdʒ] santuoka, vedybos
619 mass [mæs] masė, daugybė, masinis
620 master ['ma:stə] šeimininkas, meistras; magistras (laipsnis)
621 match1 [mætʃ] degtukas
622 match2 [mætʃ] pora (for – kam), atitikmuo, derinys
623 material [mə'tɪərɪəl] medžiaga, medžiaginis, materialus
624 matter ['mætə] dalykas, klausimas, reikalas
625 mean [mi:n] blogas, nedoras, šykštus
626 measure ['meʒə] matas, priemonė (t.p. matavimo)
627 medical ['medɪkl] medicininis, gydymo, sveikatos
628 meet [mi:t] susirinkimas, susitikimas
629 member ['membə] narys
630 memory ['memərɪ] atmintis, at(si)minimas
631 mention ['men∫n] paminėjimas, užsiminimas
632 mere [mɪə] (vien) tik, paprasčiausiai
633 middle ['mɪdl] vidurys, vidurinis; (ko nors) metu
634 mind [maɪnd] protas
635 minute ['mɪnɪt] minutė
636 model ['mɔdl] modelis, maketas, pavyzdys
637 moment ['məumənt] momentas, akimirka
638 Monday ['mʌndɪ] pirmadienis
639 month [mʌnθ] mėnuo
640 moral ['mɔrəl] pamokymas, moralas, moralinis
641 morning ['mɔ:nɪŋ] rytas, rytinis (dienos metas)
642 motor ['məutə] variklis, motoras
643 mouth [mauθ] burna
644 move [mu:v] (pa)judėjimas, kraustymasis
645 murder ['mə:də] žmogžudystė, (nu)žudymas
646 nation ['neɪ∫n] tauta, šalis
647 nature ['neɪt∫ə] gamta, prigimtis, pobūdis (of)
648 necessary ['nesəsərɪ] būtinas, privalus, reikalingas
649 neither [naɪðə] nei vienas (nei kitas), nei…, nei… (nor)
650 news [nju:z] žinia, naujienos
651 newspaper ['nju:s,peɪpə] laikraštis
652 none [nʌn] niekas, nė vienas, joks
653 nor [nɔ:] ir … ne, nei…, nei… (neither)
654 north [nɔ:θ] šiaurė, šiaurės kryptis, šiaurinis
655 note [nəut] pastaba, raštelis, banknotas
656 nothing ['nʌθiŋ] niekas, nieko, nė kiek (like)
657 notice ['nəutɪs] pranešimas, įspėjimas, dėmesys
658 object ['ɔbdʒɪkt] dalykas, daiktas, objektas
659 occasion [ɔ'keɪʒn] atvejis, kartas, proga
660 off [ɔf] at-, nu-, iš- (priešdėliai), nuo (žymint atstumą)
661 offer ['ɔfə] (pa)siūlymas
662 office ['ɔfɪs] biuras, ofisas, tarnyba
663 officer ['ɔfɪsə] pareigūnas, valdininkas
664 official [ə'fɪ∫l] oficialus
665 open ['əupən] atviras, atidarytas, atversta
666 operation [,ɔpə'rei∫n] operacija (įv. reikšm.)
667 opinion [ɔ'pɪnjən] nuomonė, požiūris
668 opportunity [,ɔpə'tju:nətɪ] (palanki) proga, galimybė
669 order ['ɔ:də] įsakymas, nurodymas, užsakymas
670 origin ['ɔrɪdʒɪn] pradžia, ištaka, kilmė
671 outside ['aut'saɪd] išorinė/lauko pusė, išorė, išorinis
672 pain [peɪn] skausmas, kančia
673 paint [peɪnt] dažai, dažymas
674 pay [peɪ] mokestis, išmoka, alga
675 parent ['pɜərənt] tėvai (tėvas, motina)
676 park [pa:k] parkas
677 particular [pə'tɪkjulə] tam tikras, būtent tas, konkretus
678 party ['pa:tɪ] pobūvis, vakarėlis, partija
679 pass [pa:s] leidimas, praėjimas, teigiamas įvertinimas
680 past [pa:st] praeitis, praėjęs (laikas), ankstesnis
681 patient1 ['peɪʃnt] ligonis, pacientas
682 patient2 ['peɪʃnt] kantrus, ištvermingas
683 pattern ['pætən] modelis, šablonas, raštas (audinio)
684 peace [pi:s] taika, ramybė
685 per [pə] per, už (apie kiekį), pagal (as)
686 performance [pə'fɔ:məns] (į)vykdymas, atlikimas (pareigų, spektaklio)
687 perhaps [pə'hæps] galbūt, gal, galimas dalykas
688 person ['pə:sn] asmuo, asmenybė, žmogus
689 piece [pi:s] gabalas, dalis, kūrinys (meno)
690 plan [plæn] planas, schema
691 please [pli:z] prašom!, prašau!
692 poem ['pəuɪm] poema, eilėraštis
693 police [pə'li:s] policija
694 political [pə'lɪtɪkl] politinis, politikos, valstybinis
695 pool [pu:l] baseinas
696 poor [puə] neturtingas, vargšas, prastas
697 popular ['pɔpjulə] populiarus
698 population [,pɔpju'leɪʃn] gyventojai, gyventojų skaičius
699 position [pə'zɪ∫n] padėtis, pozicija, vieta
700 possible ['pɔsəbl] galimas, įmanomas
701 post [pəust] paštas, postas, tarnyba
702 pound [paund] svaras (sterlingų)
703 power ['pauə] jėga, stiprumas, energija
704 practical ['præktɪkl] praktiškas, praktinis
705 present ['preznt] dovana, dabartis, esamas (esantis)
706 press [pres] spauda, spustelėjimas
707 pressure ['preʃə] (su)spaudimas, slėgimas, įtampa
708 pretty ['prɪtɪ] gražus, dailus, ganėtinai
709 price [praɪs] kaina, vertė
710 private ['praɪvɪt] privatus, asmeniškas
711 probable ['prɔbəbl] galimas, tikėtinas
712 production [prə'dʌk∫n] gamyba, gaminimas, produkcija
713 profession [prə'feʃn] profesija
714 program ['prəugræm] programa
715 progress ['prəugres] progresas, vystymasis
716 promise ['prɔmɪs] pažadas, pri(si)žadėjimas
717 proper ['prɔpə] (pri)deramas, tinkamas, reikiamas
718 property ['prɔpətɪ] nuosavybė, turtas
719 public ['pʌblɪk] viešas, atviras, visiems žinomas
720 pure [pjuə] grynas, tyras
721 purpose ['pə:pəs] tikslas, paskirtis, ketinimas
722 push [puʃ] stūmimas, stumtelėjimas, postūmis
723 quality ['kwɔlətɪ] kokybė, rūšis, savybė
724 quick [kwɪk] greitas, spartus
725 quiet ['kwaɪət] ramus, tylus, ramybė
726 quite [kwaɪt] gana, ganėtinai, visai
727 race [reɪs] lenktynės, varžybos
728 radio ['reɪdɪəu] radijas
729 raise [reɪz] pakėlimas, padidinimas (algos)
730 rapid ['ræpɪd] greitas, spartus
731 rate [reɪt] tempas, greitis, dažnis
732 rather ['ra:ðə] gana, gerokai, verčiau (than)
733 ready ['redɪ] pasiruošęs, pasirengęs, paruoštas
734 reason ['rɪ:zn] priežastis, pagrindas, motyvas
735 reasonable ['ri:znəbl] protingas, supratingas, pagrįstas
736 recent ['ri:snt] nesenas, naujas, pastaras(is)
737 record ['rekɔ:d] įrašas, aprašymas (įvykių, faktų), rekordas
738 red [red] raudona spalva
739 refuse ['refju:z] šiukšlės, liekanos, likučiai
740 regard [rɪ'ga:d] dėmesys, paisymas, pagarba
741 regular ['regjulə] reguliarus, nuolatinis
742 relation [rɪ'leɪ∫n] santykis, ryšys
743 relative ['relətɪv] giminaitis, susijęs, santykinis
744 religion [rɪ'lɪdʒən] religija
745 remark [rɪ'ma:k] pastaba, pastebėjimas
746 report [rɪ'pɔ:t] ataskaita, pranešimas
747 representative [,reprɪ'zentətɪv] atstovas, įgaliotinis, atstovaujantis
748 respect [rɪ'spekt] pagarba
749 responsible [rɪ'spɔnsəbl] atsakingas, atskaitingas
750 rest [rest] ramybė, poilsis
751 result [rɪ'zʌlt] rezultatas, padarinys, pasekmė
752 ride [raɪd] pa(si)jodinėjimas, pa(si)važinėjimas
753 rise [raɪz] (pa)kilimas, iškilimas, (pa)kėlimas
754 road [rəud] kelias, gatvė
755 rock [rɔk] uola, akmuo
756 roll [rəul] ritinys, ritinėlis, rulonas
757 room [ru:m, rum] kambarys, patalpa, erdvė
758 round [raund] apskritas, apvalus; raundas
759 rule [ru:l] taisyklė, (elgesio) norma, valdymas
760 sale [seɪl] (iš)pardavimas, aukcionas
761 sample ['sa:mpl] pavyzdys, mėginys
762 Saturday ['sætədɪ] šeštadienis
763 scene [si:n] vieta (įvykio), scena, reginys
764 science ['saɪəns] mokslas, mokslo šaka
765 season ['si:zn] metų laikas, sezonas
766 second ['sekənd] antras(is), sekundė
767 secret ['si:krɪt] paslaptis, slaptas
768 secretary ['sekrətrɪ] sekretorius, ministras
769 separate ['sepərət] atskiras, paskiras
770 serious ['sɪərɪəs] rimtas, sunkus
771 several ['sevrəl] keli, keletas
772 shake [ʃeɪk] (su)purtymas, (pa)kratymas, (rankos) paspaudimas
773 shape [∫eip] forma, pavidalas
774 sharp [ʃa:p] aštrus, smailus, status
775 shelter ['∫eltə] pastogė, prieglauda, prieglobstis
776 shoot [ʃu:t] medžioklė, šaudymas, filmavimas
777 shop [ʃɔp] parduotuvė
778 short [ʃɔ:t] trumpas, žemas, nepakankamas
779 shoulder ['ʃəuldə] petys, mentė
780 show [ʃəu] paroda, šou
781 sight [saɪt] regėjimas, matomumas, reginys
782 sign [saɪn] ženklas, simbolis
783 signal ['sɪgnl] signalas, ženklas
784 simple ['sɪmpl] paprastas, nesudėtingas
785 since [sins] nuo to laiko, nuo tada; kadangi
786 single ['sɪŋgl] vienas, vienintelis, vienišas
787 situation [,sit∫u'eɪ∫n] padėtis, situacija, iš(si)dėstymas
788 size [saɪz] dydis, tūris, apimtis
789 system ['sɪstəm] sistema
790 skill [skɪl] meistriškumas, sugebėjimas, įgūdis
791 slight [slaɪt] nežymus, menkas, lengvas
792 slow [sləu] lėtas
793 smile [smaɪl] šypsena
794 social ['səuʃl] visuomeninis, socialinis, bendraujantis
795 society [sə'saɪətɪ] visuomenė, bendruomenė
796 soft [sɔft] minkštas, švelnus
797 soldier ['səuldʒə] kareivis, eilinis
798 solid ['sɔlɪd] kietas, tvirtas, vientisas
799 someone ['sʌmwʌn] kažkas, kas nors
800 son [sʌn] sūnus
801 sort [sɔ:t] rūšis, klasė, tipas
802 sour ['sauə] rūgštus, prarūgęs
803 south [sauθ] pietūs, pietų kryptis, pietinis
804 space [speɪs] erdvė, plotas, kosmosas
805 special ['spe∫l] specialus, ypatingas
806 speed [spi:d] greitis, tempas
807 spirit ['spɪrɪt] dvasia, siela
808 spoon [spu:n] šaukštas
809 spot [spɔt] vieta, dėmė, taškelis
810 spread [spred] (pa)plitimas, (pa)sklidimas, užtepas
811 spring [sprɪŋ] pavasaris
812 square [skwɜə] kvadratas, kvadratinis; skveras
813 staff [sta:f] personalas, etatai
814 stay [steɪ] buvimas, viešnagė
815 standard ['stændəd] lygis, norma, standartas
816 station ['steɪ∫n] stotis, punktas
817 step [step] žingsnis, pakopa
818 stick [stɪk] lazda, lazdelė
819 stock [stɔk] atsarga, ištekliai, kiekis
820 stop [stɔp] sustojimas, (su)stabdymas, stotelė
821 store [stɔ:] atsargos, sandėlis, parduotuvė
822 straight [streɪt] tiesus, nesulinkęs, neišlenktas
823 strange [streɪndʒ] keistas, nepažįstamas, neįprastas
824 street [stri:t] gatvė
825 strength [streŋθ] jėga, tvirtumas, stiprumas
826 strike [straɪk] streikas, smūgis
827 strong [strɔŋ] stiprus, tvirtas
828 student ['stju:dənt] studentas, moksleivis
829 subject ['sʌbdʒɪkt] tema, dalykas, klausimas
830 success [sək'ses] pasisekimas, sėkmė
831 sudden ['sʌdn] staigus, netikėtas, nelauktas
832 suit [sju:t] kostiumas
833 summer ['sʌmə] vasara
834 Sunday ['sʌndɪ] sekmadienis
835 supply [sə'plaɪ] aprūpinimas, tiekimas, pasiūla
836 support [sə'pɔ:t] palaikymas, (pa)rėmimas, parama
837 sure [∫uə] žinoma, be abejo, tikrai
838 surface ['sə:fɪs] paviršius, išorė, paviršinis
839 surprise [sə'praɪz] nustebimas, nuostaba, staigmena
840 table ['teɪbl] stalas
841 tax [tæks] mokestis (džn. dgs)
842 telephone ['telɪfəun] telefonas, telefoninis
843 temperature ['temprətʃə] temperatūra
844 term [tə:m] terminas (įv. reikšm.), trukmė, semestras
845 test [test] testas, (iš)bandymas, (iš)mėginimas
846 therefore ['ðɜəfɔ] dėl to, todėl, taigi
847 thick [θɪk] storas, drūtas, tankus
848 thin [θɪn] plonas, laibas, išretėjęs
849 though [ðəu] nors (ir), kad ir
850 Thursday ['θə:zdɪ] ketvirtadienis
851 tidy ['taɪdɪ] tvarkingas, švarus
852 title ['taɪtl] pavadinimas, antraštė
853 type [taɪp] tipas, rūšis
854 to accept [ək'sept] priimti, sutikti
855 to act [ækt] veikti, elgtis
856 to advance [əd'va:ns] daryti pažangą, progresuoti
857 to agree [ə'gri:] sutikti, su(si)tarti, pritarti
858 to allow [ə'lau] leisti (ką nors daryti)
859 to answer ['a:nsə] atsakyti, atsiliepti
860 to appear [ə'pɪə] pasirodyti, rodytis
861 to apply [ə'plaɪ] kreiptis, prašyti (for – dėl, ko, to – į)
862 to approve [ə'pru:v] pritarti
863 to argue ['a:gju:] ginčytis, įrodinėti
864 to arrange [ə'reɪndʒ] (su)rengti, (su)organizuoti, (su)tvarkyti
865 to arrive [ə'raɪv] atvykti
866 to attack [ə'tæk] (už)pulti, atakuoti
867 to attempt [ə'tempt] stengtis, (pa)mėginti, (pa)bandyti
868 to attend [ə'tend] lankyti (mokyklą ir pan.), dalyvauti (paskaitose ir pan.)
869 to avoid [a'vɔɪd] (iš)vengti, išsisukinėti
870 to become [bɪ'kʌm] tapti, pasidaryti, (pa)virsti
871 to believe [bɪ'li:v] tikėti
872 to break [breɪk] laužti, (su)laužyti, (su)lūžti
873 to bring [brɪŋ] atnešti, atvežti, atvesti
874 to build [bɪld] statyti
875 to buy [baɪ] (nu)pirkti
876 to burn [bə:n] (su)deg(in)ti, išdeg(in)ti
877 to care [kɜə] rūpintis, domėtis (for)
878 to catch [kætʃ] sugauti, pagauti, gaudyti
879 to check [tʃek] (pa)tikrinti, kontroliuoti
880 to choose [t∫u:z] (iš)rinkti, pa(si)rinkti
881 to claim [kleɪm] tvirtinti, pareikšti, reikalauti
882 to clean [kli:n] valyti, švarinti(s), tvarkyti(s)
883 to clear [klɪə] valyti(s), tvarkyti(s)
884 to clothe [kləuð] ap(si)rengti
885 to combine [kəm'baɪn] jungti(s), kombinuoti
886 to comfort ['kʌmfət] (pa)guosti, (nu)raminti
887 to command [kə'ma:nd] įsakyti, įsakinėti
888 to compare [kəm'pɜə] (pa)lyginti, (su)gretinti
889 to complete [kəm'plɪ:t] (už)baigti
890 to consider [kən'sɪdə] manyti, laikyti, svarstyti
891 to contain [kən'teɪn] turėti (savyje),tilpti
892 to control [kən'trəul] kontroliuoti, tikrinti, reguliuoti
893 to cost [kɔst] kainuoti, atsieiti
894 to count [kaunt] (su)skaičiuoti
895 to court [kɔ:t] merginti(s), asistuoti, pirštis
896 to cover ['kʌvə] (už)dengti, apkloti, užtiesti
897 to cross [krɔs] kirsti, pereiti
898 to dance [da:ns] šokti
899 to decide [dɪ'saɪd] nuspręsti, nutarti
900 to demand [dɪ'ma:nd] (pa)reikalauti (of, from – iš)
901 to depend [dɪ'pend] pasitikėti, pasikliauti, būti priklausomam (nuo – on, upon)
902 to describe [dɪ'skraɪb] apibūdinti, aprašyti, pavaizduoti
903 to desire [dɪ'zaɪə] trokšti, labai norėti
904 to destroy [dɪ'strɔɪ] (su)naikinti, (su)griauti
905 to determine [dɪ'tə:mɪn] (nu)lemti, nustatyti, nuspręsti
906 to develop [dɪ'veləp] plėtoti(s), vystyti(s), formuoti(s)
907 to die [daɪ] mirti
908 to direct ['dɪrekt] nukreipti (at, towards – į)
909 to discover [dɪs'kʌvə] atrasti, (su)rasti
910 to discuss [dɪ'skʌs] (ap)svarstyti, aptarti, diskutuoti
911 to draw [drɔ:] (nu)piešti, (nu)braižyti, traukti
912 to dream [dri:m] sapnuoti, svajoti (of
913 to dress [dres] rengti(s), ap(si)rengti
914 to drink [drɪŋk] gerti
915 to drive [draɪv] vairuoti, (nu)vežti
916 to dry [draɪ] džiovinti, (iš)džiūti
917 to drop [drɔp] (iš)kristi, (nu)mesti, lašėti
918 to employ [ɪm'plɔɪ] samdyti, suteikti/duoti darbą, (pri)taikyti (priemonę)
919 to encourage [ɪn'kʌrɪdʒ] (pa)drąsinti, (pa)skatinti
920 to enjoy [ɪn'dʒɔɪ] gėrėtis, mėgautis
921 to enter ['entə] įeiti, įžengti
922 to escape [ɪ'skeɪp] išvengti, išsigelbėti, pabėgti
923 to exact [ɪg'zækt] (atkakliai) reikalauti (paklusnumo ir pan.)
924 to examine [ɪg'zæmɪn] apžiūrėti, (pa)tikrinti, egzaminuoti
925 to except [ɪk'sept] išskirti, neskaityti
926 to exercise ['eksəsaɪz] lavinti(s), mankštinti(s)
927 to exist [ɪg'zɪst] egzistuoti, būti
928 to expect [ɪk'spekt] tikėtis, laukti(s)
929 to experiment [ik'sperɪmənt] bandyti, eksperimentuoti
930 to explain [ɪk'spleɪn] (pa)aiškinti, išaiškinti
931 to express [ɪk'spres] išreikšti, pareikšti, reikštis
932 to extend [ɪk'stend] (pra)tęsti (laike, erdvėje), (iš)plėsti, nusidriekti
933 to fail [feɪl] nepasisekti, su(si)kirsti (egzamine), apvilti
934 to fall [fɔ:l] (už)kristi, (nu)griūti
935 to fear [fɪə] bijoti, baimintis
936 to feed [fi:d] maitinti, (pa)šerti
937 to feel [fi:l] jausti(s), pa(si)justi, (ap)čiuopti
938 to fight [faɪt] kovoti, kautis, muštis
939 to fill [fɪl] (už)pildyti, pri(si)pildyti
940 to finish ['fɪnɪʃ] (pa)baigti, užbaigti, finišuoti
941 to fire ['faɪə] šauti, šaudyti, atleisti (iš darbo)
942 to fit [fɪt] (ati)tikti, (pri)derėti
943 to fix [fɪks] (su)taisyti, (su)remontuoti, (pri)tvirtinti
944 to fly [flaɪ] skristi, skraidyti
945 to force [fɔ:s] (pri)versti
946 to forget [fə'get] už(si)miršti, pamiršti
947 to frame [freɪm] įrėminti, (į)dėti į rėmus
948 to free [fri:] iš(si)laisvinti, paleisti
949 to gain [geɪn] įgyti, gauti, pelnyti
950 to game [geɪm] lošti (azartinius lošimus)
951 to group [gru:p] grupuoti(s), su(si)kirstyti į grupes
952 to hang [hæŋ] (pa)kabinti, užkabinti
953 to happen ['hæpən] atsitikti, nutikti, (į)vykti
954 to help [help] padėti, pagelbėti
955 to hit [hɪt] smogti, suduoti, trenkti
956 to hold [həuld] laikyti(s), išlaikyti
957 to hope [həup] tikėtis, viltis, laukti (for – ko)
958 to imagine [ɪ'mædʒɪn] įsivaizduoti
959 to improve [ɪm'pru:v] (pa)gerinti, (pa)tobulinti
960 to include [ɪn'klu:d] įtraukti, įskaityti, turėti (savyje)
961 to increase [ɪn'kri:s] (iš)augti, (pa)didėti, (pa)didinti
962 to inform [ɪn'fɔ:m] pranešti, informuoti
963 to interest ['ɪntrɪst] (su)dominti, (su)interesuoti, domėtis (in - kuo)
964 to join [dʒoɪn] (susi)jungti, pri(si)jungti, (į)stoti
965 to judge [dʒʌdʒ] teisti,(į)vertinti (on, by – pagal)
966 to kill [kɪl] (nu)žudyti
967 to lack [læk] stokoti, stigti, trūkti
968 to lay [leɪ] (pa)dėti, (pa)guldyti, tiesti (stalą, kelią)
969 to last [la:st] tęstis, trukti
970 to laugh [la:f] juoktis
971 to lie1 [laɪ] meluoti
972 to lie2 [laɪ] gulėti
973 to light [laɪt] už(si)degti, (ap)šviesti
974 to limit ['lɪmɪt] (ap)riboti, (su)varžyti, limituoti
975 to listen ['lɪsn] klausyti(s), paklausyti
976 to load [ləud] (pri)krauti, užkrauti, apkrauti
977 to lock [lok] už(si)rakinti, rakinti
978 to lose [lu:z] pamesti, prarasti, netekti
979 to love [lʌv] mylėti
980 to manage ['mænɪdʒ] susidoroti (su užduotimi), sugebėti, pajėgti
981 to manufacture [,mænju'fækt∫ə] gaminti
982 to mark [ma:k] (su)žymėti, (pa)ženklinti
983 to marry ['mærɪ] vesti, tekėti, susituokti
984 to match [mætʃ] (pri)derinti, derėti, atitikti
985 to meet [mi:t] su(si)tikti, susirinkti,
986 to mention ['men∫n] (pa)minėti, užsiminti
987 to negotiate [nɪ'gəuʃɪeɪt] derėtis, su(si)tarti
988 to note [nəut] už(si)rašyti, pa(si)žymėti
989 to notice ['nəutɪs] pastebėti, (at)kreipti dėmesį
990 to object [əb'dʒekt] prieštarauti, nesutikti
991 to observe [əb'zə:v] (pa)stebėti, sekti
992 to offer ['ɔfə] siūlyti(s), pa(si)siūlyti
993 to order ['ɔ:də] įsakyti, liepti, už(si)sakyti
994 to organize ['ɔ:gənaɪz] (su)organizuoti, (su)rengti
995 to paint [peɪnt] dažyti, spalvinti
996 to pay [peɪ] (už)mokėti, išmokėti
997 to park [pa:k] (pa)statyti, parkuoti (automobilį)
998 to perform [pə'fɔ:m] atlikti, įvykdyti, pasirodyti (scenoje)
999 to permit  [pə'mɪt] leisti, duoti leidimą
1000 to pick [pɪk] rinkti(s), pa(si)rinkti, išsirinkti
1001 to place [pleɪs] (pa)dėti, (pa)talpinti
1002 to plan [plæn] (su)planuoti, numatyti (ahead), ketinti
1003 to practice ['præktɪs] praktikuoti(s), treniruotis
1004 to prepare [prɪ'pɜə] ruošti(s), rengti(s), pa(si)ruošti
1005 to present  [prɪ'zent] įteikti, (pa)dovanoti, pristatyti
1006 to prevent [prɪ'vent] (su)trukdyti, (su)kliudyti, užkirsti kelią
1007 to produce  [prə'dju:s] (pa)gaminti, kurti
1008 to progress  [prə'gres] progresuoti, vystytis