II žingsnis – 1000 žodžių

 grįžti Angliška reikšmė Lietuviška reikšmė
1 to promise ['prɔmɪs] (pa)žadėti, prižadėti
2 to propose [prə'pəuz] (pa)siūlyti, pateikti
3 to prove [pru:v] įrodyti, patvirtinti
4 to provide [prə'vaɪd] ap(si)rūpinti, parūpinti, tiekti
5 to publish ['pʌblɪ∫] (pa)skelbti, išleisti (knygą), publikuoti
6 to pull [pul] (pa)traukti, (pa)tempti, vilkti
7 to push [puʃ] stumti(s), pastumti, stumdyti(s)
8 to race [reɪs] lenktyniauti, (nu)skubėti
9 to raise [reɪz] (pa)kelti, (pa)aukštinti
10 to reach [ri:tʃ] (pa)siekti (įv. reikšm.)
11 to ready ['redɪ] (pa)rengti, (pa)ruošti
12 to realize ['rɪəlaɪz] suprasti, įgyvendinti, realizuoti
13 to receive [rɪ'si:v] gauti, priimti
14 to recognize ['rekəgnaɪz] (at)pažinti, pripažinti
15 to recommend [,rekə'mend] rekomenduoti, patarti
16 to reduce [rɪ'dju:s] (su)mažinti, (su)silpninti
17 to reflect [rɪ'flekt] at(si)spindėti (įv. reikšm.), (pa)vaizduoti (literatūroje)
18 to refuse [rɪ'fju:z] at(si)sakyti, atmesti, nepriimti
19 to regard [rɪ'ga:d] atsižvelgti, paisyti, gerbti
20 to relate [rɪ'leɪt] (su)sieti, būti susijusiam
21 to remain [rɪ'meɪn] (pasi)likti, išlikti
22 to remember [rɪ'membə] at(si)minti,  prisiminti
23 to repeat [rɪ'pi:t] kartoti(s), pa(si)kartoti
24 to replace [rɪ'pleɪs] (pa)keisti, išstumti
25 to reply [rɪ'plaɪ] atsakyti
26 to report [rɪ'pɔ:t] pranešti, pateikti ataskaitą
27 to represent [,reprɪ'zent] atstovauti, reprezentuoti
28 to respect [rɪ'spekt] gerbti
29 to rest [rest] ilsėtis, poilsiauti
30 to return [rɪ'tə:n] (su)grįžti, (su)grąžinti
31 to ride [raɪd] joti, jodinėti, važiuoti
32 to rise [raɪz] (pa)kilti, iškilti
33 to roll [rəul] vynioti(s), riedėti, ridenti(s)
34 to round [raund] (su)apvalinti; aplenkti, apeiti (aplink)
35 to save [seɪv] (iš)gelbėti, tausoti, (su)taupyti
36 to search [sə:tʃ] (pa)ieškoti (for)
37 to sell [sel] parduoti, pardavinėti, realizuoti
38 to send [send] (pa)siųsti, išsiųsti, atsiųsti
39 to separate ['sepərəɪt] skirti, at(si)skirti, iš(si)skirti
40 to serve [sə:v] tarnauti, dirbti, patiekti (maistą)
41 to service ['sə:vɪs] aptarnauti, remontuoti
42 to set [set] (pa)statyti, nustatyti, (pa)ruošti
43 to settle ['setl] su(si)tvarkyti, nusistovėti, (nu)raminti
44 to shake [ʃeɪk] kratyti(s), purtyti
45 to share [∫ɜə] dalyti(s)
46 to shoot [ʃu:t] (nu)šauti, šaudyti
47 to sign [saɪn] pasirašyti, duoti ženklą (to, for), (pa)žymėti
48 to sing [sɪŋ] dainuoti
49 to sit [sɪt] sėdėti, sėsti(s), atsisėsti
50 to sleep [sli:p] miegoti, nakvoti
51 to smile [smaɪl] šypsotis
52 to speak [spi:k] kalbėti(s), šnekėti(s)
53 to spend [spend] (iš)leisti, naudoti
54 to spread [spred] (pa)tiesti, (iš)plisti, (už)tepti
55 to stay [steɪ] (pasi)likti, būti (kokiam)
56 to stand [stænd] stovėti, (atsi)stoti (up), (pa)kęsti
57 to start [sta:t] pradėti, imtis
58 to step [step] žengti, eiti, žingsniuoti
59 to still [stɪl] tildyti, raminti
60 to strike [straɪk] mušti, (su)duoti, smogti
61 to study ['stʌdɪ] mokytis, studijuoti
62 to suffer ['sʌfə] (iš)kęsti, (iš)kentėti, patirti
63 to suggest [sə'dʒest] (pa)siūlyti, patarti
64 to supply [sə'plaɪ] aprūpinti, tiekti (with), pristatyti
65 to support [sə'pɔ:t] (pa)laikyti, (pa)remti
66 to suppose [sə'pəuz] spėti, manyti, daryti prielaidą
67 to surprise [sə'praɪz] (nu)stebinti, nustebti
68 to talk [tɔ:k] kalbėti(s), šnekėti(s), pa(si)kalbėti
69 to tax [tæks] apmokestinti
70 to teach [ti:tʃ] (iš)mokyti, dėstyti
71 to tend [tend] prižiūrėti, rūpintis (kuo), slaugyti
72 to test [test] (iš)bandyti, (iš)mėginti
73 to throw [θrəu] mesti, sviesti, mėtyti
74 to type [taɪp] spausdinti/rinkti kompiuteriu
75 to touch [tʌtʃ] liesti(s), pri(si)liesti
76 to trade [treɪd] prekiauti, mainyti(s)
77 to train [treɪn] mokyti, ugdyti, treniruoti
78 to treat [tri:t] elgtis, (pa)vaišinti, gydyti (for)
79 to trouble ['trʌbl] kelti nerimą, trukdyti, kamuoti
80 to understand [,ʌndə'stænd] suprasti, nusimanyti
81 to unite [ju:'naɪt] jungti(s), su(si)jungti, vienyti(s)
82 to value ['vælju:] (į)vertinti, įkainoti
83 to view [vju:] apžiūrėti, (per)žiūrėti, apžvelgti
84 to visit ['vɪzɪt] lankyti(s), ap(si)lankyti
85 to vote [vəut] (nu)balsuoti
86 to wait [weɪt] (pa)laukti, sulaukti
87 to walk [wɔ:k] vaikščioti, eiti
88 to wash [wɔʃ] plauti(s), nuplauti, prausti(s)
89 to wear [wɜə] dėvėti, nešioti
90 to win [wɪn] laimėti, nugalėti, pasiekti pergalę
91 to wish [wɪʃ] norėti, trokšti, (pa)linkėti
92 to wonder ['wʌndə] domėtis, norėti žinoti, stebėtis
93 to worry ['wʌrɪ] nerimauti, jaudintis
94 today [tə'deɪ] šiandien(a), šiais laikais
95 tooth [tu:θ] dantis
96 top [tɔp] viršūnė, viršus
97 total ['təutl] (visa) suma, visas, visiškas
98 towards [tə'wɔ:dz] link, į, žymint tikslą (naud./bendrat.)
99 town [taun] miestelis
100 trade [treɪd] verslas, amatas, prekyba
101 train [treɪn] traukinys
102 trial ['traɪəl] teismas, teismo procesas, (iš)bandymas
103 trip [trɪp] kelionė, išvyka
104 trouble ['trʌbl] rūpestis, susirūpinimas, bėda
105 true [tru:] tikras, teisingas
106 truth [tru:θ] tiesa, teisybė
107 Tuesday ['tju:zdɪ] antradienis
108 union ['ju:nɪən] sąjunga, susivienijimas
109 unit ['ju:nɪt] mato vienetas
110 university [,ju:nɪ'və:sətɪ] universitetas
111 unless [ən'les] jei ne, nebent, išskyrus (kai)
112 usual ['ju:ʒuəl] įprastas, įprastinis, paprastas
113 value ['vælju:] vertingumas, vertė, kaina
114 various ['vɜərɪəs] įvairus, skirtingas
115 view [vju:] vaizdas, reginys, nuomonė
116 visit ['vɪzɪt] ap(si)lankymas, lankymasis, viešėjimas
117 voice [vɔɪs] balsas
118 vote [vəut] balsas, balsavimas
119 wage [weɪdʒ] darbo užmokestis, uždarbis, atlyginimas
120 wall [wɔ:l] siena, pertvara
121 war [wɔ:] karas, karo
122 warm [wɔ:m] šiltas, sušilęs, sušildytas
123 wave [weɪv] banga, mojavimas, garbana
124 weapon ['wepən] ginklas
125 Wednesday ['wenzdɪ] trečiadienis
126 week [wi:k] savaitė
127 weekday ['wi:kdeɪ] savaitės diena
128 weight [weɪt] svoris, sunkumas, svarba
129 west [west] vakarai, vakarų kryptis, vakarinis
130 western ['westən] vakarų, vakarietiškas
131 whole [həul] visas, ištisas, pilnas
132 wide [waɪd] platus, plačiai
133 wife [waɪf] žmona
134 win [wɪn] laimėjimas, pergalė
135 wind [wɪnd] vėjas
136 window ['wɪndəu] langas, vitrina
137 wish [wɪʃ] noras, troškimas, (pa)linkėjimas
138 wonder ['wʌndə] nuostaba, stebėjimasis, stebuklas
139 worth [wə:θ] vertė, vertas, nusipelnęs
140 wrong [rɔŋ] neteisus, klaidingas, negeras
141 abroad [ə'brɔ:d] užsienyje, į užsienį
142 absolute ['æbsəlu:t] absoliutus, visiškas
143 accident ['æksɪdənt] atsitikimas (t.p. nelaimingas), atvejis, atsitiktinumas
144 ache [eɪk] skausmas
145 actor ['æktə] aktorius
146 adventure [əd'ventʃə] nuotykis
147 advice [əd'vaɪs] patarimas (piece of – tik vns.)
148 afraid [ə'freɪd] išsigandęs, apgailestauti (to be)
149 agent ['eɪdʒənt] atstovas, tarpininkas, agentas
150 agriculture ['ægrɪkʌltʃə] žemės ūkis, žemdirbystė
151 aim [eɪm] tikslas, siekimas, taikinys
152 airplane ['ɜəpleɪn] lėktuvas
153 alike [ə'laɪk] panašus, toks pat, vienodas
154 alive [ə'laɪv] gyva(s), judrus
155 allowance [ə'lauəns] pašalpa, išmoka, kišenpinigiai
156 ancient ['ein∫ənt] labai senas, senovinis, antikinis
157 anger ['æŋgə] pyktis
158 angle ['æŋgl] kampas
159 angry ['æŋgrɪ] piktas, susierzinęs
160 anybody ['enɪbɔdɪ] kas nors (klaus. sakinyje), niekas (neig. sakinyje)
161 anyway ['enɪweɪ]  bet kokiu būdu, bet kuriuo atveju
162 anywhere ['enɪwɜə] kur nors (klaus. sakinyje), niekur (neig. sakinyje), bet kur
163 apart [ə'pa:t] nuošaliai, atskirai, išskyrus
164 appearance [ə'pɪərəns] pasirodymas, išvaizda
165 applause [ə'plɔ:z] plojimai, aplodismentai
166 apple ['æpl] obuolys
167 application [,æplɪ'keɪ∫n] prašymas, paraiška
168 April ['eɪprəl] balandis (mėnuo)
169 arrest [ə'rest] suėmimas, areštas
170 arrow ['ærəu] strėlė
171 article ['a:tɪkl] straipsnis
172 artificial [,a:tɪ'fɪʃl] dirbtinis, netikras, apsimestinis
173 ashamed [ə'ʃeɪmd] susigėdęs, sugėdintas
174 aside [ə'saɪd] į šalį, šalin, šalia
175 asleep  [ə'sli:p] miegantis
176 attractive [ə'træktɪv] patrauklus, viliojantis, žavus
177 August ['ɔ:gəst] rugpjūtis (mėnuo)
178 aunt [a:nt] teta
179 autumn ['ɔ:təm] ruduo
180 avenue ['ævənju:] alėja, prospektas
181 baby ['beɪbɪ] kūdikis, vaikas, vaikiškas
182 backward ['bækwəd] atgalinis, atbulinis
183 bag [bæg] krepšys, maišas, rankinė
184 band [bænd] raištis; grupė (muz.), orkestras
185 bargain ['ba:gɪn] sandoris, susitarimas; pigus pirkinys
186 bath [ba:θ] vonia
187 battle ['bætl] kova, mūšis
188 bay [beɪ] įlanka
189 beard [bɪəd] barzda
190 beat [bi:t] mušimas, smūgis, pulsavimas
191 bedroom ['bedru:m] miegamasis kambarys
192 being ['bi:ɪŋ] buvimas, būtis, būtybė
193 belief [bɪ'li:f] tikėjimas, įsitikinimas, nuomonė
194 bell [bel] varpelis, skambutis
195 belt [belt] diržas, sąsiauris
196 bend [bend] (su)lenkimas, užlenkimas, vingis
197 beneath [bɪ'nɪ:θ] po, žemiau, apačioje
198 beside [bɪ'saɪd] šalia, ties, prie
199 besides [bɪ'saɪdz] be to, dar
200 birth [bə:θ] gimdymas, gimimas
201 birthday [bə:θdei] gimimo diena, gimtadienis
202 bite [baɪt] (į)kandimas, įgėlimas, kąsnis
203 bitter ['bɪtə] kartus, aitrus, įsižeidęs
204 blade [bleɪd] ašmenys, geležtė
205 blind [blaɪnd] aklas, žaliuzės (dgs.)
206 blow [bləu] pūtimas, dvelkimas, smūgis
207 bone [bəun] kaulas, kaulinis
208 border ['bɔ:də] siena, riba
209 boring ['bɔ:rɪŋ] nuobodus, įkyrus
210 bottle ['bɔtl] butelis
211 bottom ['bɔtəm] dugnas, apačia, apatinis
212 bound [baund] riba, apribojimas
213 box [bɔks] dėžė, dėžutė
214 brain [breɪn] smegenys
215 branch [bra:ntʃ] šaka, sritis; filialas
216 brass [bra:s] žalvaris, žalvarinis
217 brave [breɪv] drąsus, narsus
218 bread [bred] duona
219 breath [breθ] kvėpavimas, įkvėpimas
220 brick [brɪk] plyta, plytinis
221 brown [braun] rudas
222 brush [brʌʃ] šepetys, teptukas
223 burst [bə:st] sprogimas, (pra)trūkimas
224 bus [bʌs] autobusas
225 businessman ['bɪznɪsmən] verslininkas
226 busy ['bɪzɪ] užsiėmęs, užimtas (telefonas), judrus (eismas)
227 butter ['bʌtə] sviestas
228 button ['bʌtn] saga; mygtukas
229 cake [keɪk] pyragas, tortas
230 calculation [,kælkju'leɪ∫n] (ap)skaičiavimas, suskaičiavimas
231 calm [ka:m] ramus, tylus; ramybė
232 cap [kæp] kepurė
233 captain ['kæptɪn] vadas, kapitonas
234 card [ka:d] korta, kortelė, vizitinė kortelė
235 careful ['kɜəfəl] atsargus, atidus, kruopštus
236 castle ['ka:sl] pilis, rūmai
237 cat [kæt] katė, katinas
238 cattle ['kætl] galvijai
239 cave [keɪv] urvas, ola
240 certainty ['sə:tntɪ] užtikrintumas, tikrumas, neabejotinas faktas
241 chain [tʃeɪn] grandinė(lė), seka, grandininis
242 chair [tʃɜə] kėdė
243 chairman ['t∫ɜəmən] pirmininkas
244 charm [tʃa:m] žavumas, žavesys, burtai
245 cheap [tʃɪ:p] pigus, prastas, pigiai
246 cheer [t∫ɪə] džiaugsmo/pritarimo šūksnis
247 cheese [tʃi:z] sūris
248 chest [t∫est] krūtinės ląsta; skrynia, dėžė
249 chicken ['tʃɪkɪn] višta, viščiukas, vištiena
250 childhood ['t∫aɪlhud] vaikystė
251 Christmas ['krɪsməs] Kalėdos
252 clever ['klevə] sumanus, gabus, protingas
253 clock [klɔk] laikrodis (sieninis, stalinis)
254 cloth [klɔθ] audinys, skuduras
255 cloud [klaud] debesis
256 coast [kəust] pakrantė, pajūrys
257 coffee ['kɔfɪ] kava
258 coin [kɔɪn] moneta, metalinis pinigas
259 collection [kə'lek∫n] rinkinys, kolekcija; (su)rinkimas
260 collector [kə'lektə] rinkėjas, kolekcionierius; kolektorius
261 commerce ['kɔmə:s] komercija, prekyba
262 commercial [kə'mə:∫l] komercinis, prekybinis
263 comparison [kəm'pærɪsn] (pa)lyginimas, (su)gretinimas
264 competition [,kɔmpə'tɪʃn] rungtynės, lenktynės; varžovai
265 complaint [kəm'pleɪnt] skundas, nusiskundimas, nepasitenkinimas
266 confidence ['kɔnfɪdəns] pa(si)tikėjimas, pasikliovimas, įsitikinimas
267 confident ['kɔnfɪdənt] įsitikinęs, tikras, pasitikintis
268 confusion [kən'fju:ʒn] (su)painiojimas, (su)maišymas; sumišimas
269 connection [kə'nek∫n] ryšys, (pri)jungimas (to); pažintys (džn. dgs.)
270 content ['kɔntent] turinys
271 conversation [,kɔnvə'seɪʃn] pokalbis, pasikalbėjimas
272 cook [kuk] virėjas
273 copy ['kɔpɪ] kopija, nuorašas, egzempliorius
274 correct [kə'rekt] teisingas, teisus, tikslus
275 cotton ['kɔtn] medvilnė
276 cough [kɔf] kosulys
277 courage ['kʌrɪdʒ] drąsa, narsa
278 cousin ['kʌzn] pusbrolis, pusseserė
279 cow [kau] karvė
280 crash [kræ∫] susidūrimas, avarija, trenksmas
281 cream [kri:m] grietinė, grietinėlė, kremas
282 crime [kraɪm] nusikaltimas
283 criminal ['krɪmɪnl] nusikaltėlis, nusikalstamas, kriminalinis
284 cup [kʌp] puodelis, puodukas, taurė (prizas)
285 curious ['kjuərɪəs] smalsus, kurioziškas
286 curtain ['kə:tn] užuolaida, uždanga
287 curve [kə:v] kreivė
288 custom ['kʌstəm] paprotys, įprastas dalykas; muitinė (tik. dgs.)
289 customary ['kʌstəmərɪ] įprastinis, tradicinis, įprastas (elgesys)
290 customer ['kʌstəmə] klientas, pirkėjas
291 damage ['dæmɪdʒ] nuostolis, žala, sugadinimas
292 to damage ['dæmɪdʒ] (su)gadinti, apgadinti, pakenkti
293 daughter ['dɔ:tə] dukra
294 dear [dɪə] brangus, mielas; brangusis (kreip.)
295 debt [det] skola, įsiskolinimas
296 December [dɪ'sembə] gruodis (mėnuo)
297 deer [dɪə] elnias
298 delicate ['delɪkət] subtilus, rafinuotas, trapus
299 delight [dɪ'laɪt] džiaugsmas, gėrėjimasis, malonumas
300 delivery [dɪ'lɪvərɪ] pristatymas, (at)gabenimas, įteikimas
301 dependence [dɪ'pendəns] priklausomybė, priklausymas (on, upon – nuo)
302 depth [depθ] gylis, gelmės, sodrumas (spalvų, garso)
303 description [dɪ'skrɪp∫n] aprašymas, apibūdinimas, pavaizdavimas
304 desert ['dezət] dykuma, negyvenama vieta
305 desk [desk] rašomasis stalas
306 despite [dɪ'spaɪt] nepaisant, nors ir
307 destruction [dɪ'strʌk∫n] griovimas, (su)naikinimas
308 devil ['devl] velnias, nelabasis
309 dictionary ['dɪkʃənərɪ] žodynas
310 dirty ['də:tɪ] purvinas, nešvarus, nepadorus
311 discipline ['dɪsɪplɪn] drausmė, disciplina, disciplina (mokslo)
312 discovery [dɪ'skʌvərɪ] atradimas, (su)radimas
313 dish [dɪ∫] valgis, patiekalas, indai (dgs.)
314 distant ['dɪstənt] tolimas, nutolęs
315 double ['dʌbl] dvigubas (t.p. kiekis), dubleris
316 dozen ['dʌzn] tuzinas
317 drum [drʌm] būgnas
318 duck [dʌk] antis, antiena
319 dust [dʌst] dulkės
320 duty ['dju:tɪ] pareiga, prievolė
321 ear [ɪə] ausis, klausa (muz.)
322 eastern ['i:stən] rytinis, rytų
323 efficiency [ɪ'fɪ∫ənsɪ] veiksmingumas, efektyvumas, produktyvumas
324 efficient [ɪ'fɪ∫ənt] veiksmingas, efektyvus, produktyvus
325 egg [eg] kiaušinis, kiaušinėlis
326 elephant ['elɪfənt] dramblys
327 elsewhere [,els'wɜə] kitur
328 empty ['emptɪ] tuščias
329 engine ['endʒɪn] variklis, motoras, mašina
330 entrance ['entrəns] įėjimas, įžengimas, įvažiavimas (vieta/veiksmas)
331 envy ['envɪ] pavydas
332 everybody ['evrɪbɔdɪ] kiekvienas, visi
333 everyone ['evrɪwʌn] kiekvienas, visi
334 everywhere ['evrɪwɜə] visur
335 evil ['i:vl] blogis, blogybė, blogas
336 excellent ['eksələnt] puikus, aukštos kokybės
337 exception [ɪk'sep∫n] išimtis
338 exchange [ɪks't∫eɪndʒ] keitimas(is), ap(si)keitimas, pa(si)keitimas
339 excuse [ɪk'skju:s] pa(si)teisinimas, dingstis, atsiprašymas
340 expense [ɪk'spens] išlaidos
341 expensive [ɪk'spensɪv] brangus
342 expression [ɪk'spre∫n] posakis, išsireiškimas, išraiška
343 extra ['ekstrə]  papildomas, papildomai, priedas
344 extraordinary [ɪk'strɔ:dnri] nepaprastas, ypatingas
345 factory ['fæktərɪ] fabrikas, gamykla
346 failure ['feɪljə] nepasisekimas, nesėkmė, susikirtimas (egzamine)
347 false [fɔ:ls] klaidingas, neteisingas, melagingas
348 familiar [fə'mɪlɪə] (gerai) žinomas, pažįstamas, susipažinęs (with)
349 fan [fæn] aistruolis, sirgalius; ventiliatorius
350 fashion ['fæ∫n] mada
351 fat [fæt] riebalai, storas, nusipenėjęs
352 fate [feɪt] likimas, lemtis
353 fault [fɔ:lt] kaltė, nusižengimas, defektas
354 favourite ['feɪvərɪt] mėgstam(iausi)as (t.p. dalykas), numylėtinis
355 February ['februərɪ] vasaris (mėnuo)
356 female ['fɪ:meɪl] moteris, moteriškas; patelė
357 fence [fens] tvora, užtvara
358 fever ['fi:və] karščiavimas, temperatūra, karštligė
359 fish [fɪʃ] žuvis
360 flag [flæg] vėliava
361 flame [fleɪm] liepsna
362 flat [flæt] butas; plokščias, lygus
363 flavor ['fleɪvə] skonis, aromatas
364 flood [flʌd] potvynis
365 flour ['flauə] miltai, milteliai
366 flow [fləu] (į)tekėjimas, tėkmė, srautas
367 flower ['flauə] gėlė
368 fool [fu:l] kvailys, juokdarys
369 forest ['fɔrɪst] miškas
370 fork [fɔ:k] šakutė
371 formal ['fɔ:ml] oficialus, formalus
372 forth [fɔ:θ] į priekį, pirmyn, tolyn
373 frequency ['fri:kwənsɪ] dažnumas, (dažnas) pasikartojimas, dažnis
374 fresh [freʃ] šviežias, gaivus, naujas
375 friendly ['frendlɪ] draugiškas, bičiuliškas; draugiškai
376 friendship ['frendʃɪp] draugystė, draugiškumas
377 fruit [fru:t] vaisius, vaisiai, rezultatai (prk.)
378 fun [fʌn] malonumas, smagumas, linksmybės
379 funeral ['fju:nərəl] laidotuvės
380 funny ['fʌnɪ] juokingas, linksmas, smagus
381 fur [fə:] kailis
382 furniture ['fə:nɪtʃə] baldai
383 garage ['gæra:ʒ] garažas
384 gate [geɪt] vartai, varteliai
385 generous ['dʒenərəs] kilnus, kilniaširdi(ška)s, dosnus
386 gentle ['dʒentl] švelnus, geras, romus
387 gentleman ['dʒentlmən] džentelmenas, ponas
388 gift [gɪft] dovana
389 glad [glæd] patenkintas, džiugus, laimingas
390 gold [gəuld] auksas (ir prk.), aukso spalva
391 golden ['gəuldən] auksinis, aukso
392 grand [grænd] grandiozinis, milžiniškas, didysis
393 grass [gra:s] žolė, veja
394 grateful  ['greɪtfəl] dėkingas (to – kam, for – už)
395 gray [greɪ] pilkas, pilka spalva; žilas
396 guard [ga:d] sargyba, sargybinis, apsauga
397 guest [gest] svečias, viešnia
398 guide [gaɪd] gidas, vadovas, orientyras
399 guilt [gɪlt] kaltė
400 habit ['hæbɪt] įprotis (t.p. žalingas), pripratimas
401 hammer ['hæmə] plaktukas, kūjis
402 hat [hæt] skrybėlė, kepurė
403 hate [heɪt] neapykanta
404 headache ['hedeɪk] galvos skausmas, rūpestis
405 heaven ['hevn] dangus, rojus
406 height [haɪt] aukštis, ūgis
407 highway ['haɪweɪ] magistralė, autostrada, greitkelis
408 hole [həul] skylė, anga
409 holiday  ['hɔlədeɪ] atostogos, šventė, poilsio diena
410 homework ['həumwə:k] namų darbai
411 honest ['ɔnɪst] sąžiningas, atviras, nuoširdus
412 hunger ['hʌŋgə] alkis, badas
413 hungry ['hʌŋgrɪ] alkanas, išalkęs
414 hurry ['hʌrɪ] skubėjimas, skubotumas, (pa)skubomis (in)
415 hurt [hə:t] skausmas; sužeistas, įžeistas
416 ice [aɪs] ledas
417 ill [ɪl] sergantis, nesveikas
418 illness ['ɪlnɪs] liga
419 imitation [,ɪmɪ'teɪ∫n] (pa)mėgdžiojimas, imitavimas, imitacija
420 impolite [,ɪmpə'laɪt] nemandagus
421 impossible [ɪm'pɔsəbl] negalimas, neįmanomas, neįvykdomas
422 inquiry [ɪn'kwaɪərɪ] pasiteiravimas, (už)klausimas, apklausa
423 insect ['ɪnsekt] vabzdys
424 instrument ['ɪnstrəmənt] įrankis, instrumentas (ir muz.)
425 insurance [ɪn'∫ɔ:rəns] (ap)draudimas
426 intention [ɪn'tenʃn] ketinimas, noras, intencija
427 introduction [,intrə'dʌk∫n] įvedimas, įžanga, supažindinimas
428 invention [ɪn'ven∫n] išradimas
429 iron ['aɪən] geležis, geležinis
430 January ['dʒænjuərɪ] sausis (mėnuo)
431 joint [dʒɔɪnt] sąnarys, sandūra, jungtinis
432 journey ['dʒə:nɪ] kelionė
433 juice [dʒu:s] sultys
434 July [dʒu:'laɪ] liepa (mėnuo)
435 jump [dʒʌmp] šuolis
436 June [dʒu:n] birželis (mėnuo)
437 key [ki:] raktas, klavišas; svarbiausias
438 king [kɪŋ] karalius
439 kingdom ['kɪŋdəm] karalystė
440 kiss [kis] bučinys
441 kitchen ['kɪtʃɪn] virtuvė, virtuvinis
442 knee [ni:] kelis
443 knife [naɪf] peilis
444 knock [nɔk] (pasi)beldimas, (pa)barškinimas, smūgis
445 ladder ['lædə] kopėčios, (karjeros) laiptai
446 lake [leɪk] ežeras
447 lamp [læmp] lempa, žibintas
448 laugh [la:f] juokas, kvatojimas
449 lawyer ['lɔ:jə] advokatas, teisininkas, juristas
450 leadership ['li:də∫ɪp] vadovavimas, vadovybė, lyderystė
451 leaf [li:f] lapas (augalo)
452 leather ['leðə] oda (medžiaga), odinis
453 lesson ['lesn] pamoka, pamokymas
454 liberty ['lɪbətɪ] laisvė
455 library ['laɪbrərɪ] biblioteka
456 lid [lɪd] dangtis, dangtelis
457 lift [lɪft] (pa)kėlimas, kilnojimas
458 lip [lɪp] lūpa
459 liquid ['lɪkwɪd] skystis, skystas
460 literary ['lɪtərərɪ] literatūrinis, literatūros
461 loaf [ləuf] kepalas, batonas
462 loan [ləun] paskola, (pa)skolinimas
463 log [lɔg] rąstas, kaladė
464 lonely ['ləunlɪ] vienišas, atsiskyręs, nuošalus
465 loose [lu:s] laisvas, nepririštas, palaidas
466 loud [laud] garsus, skambus
467 loyal ['lɔɪəl] ištikimas, lojalus (to – kam) 
468 loyalty ['lɔɪəltɪ] ištikimybė, lojalumas
469 luck [lʌk] laimė, sėkmė
470 lunch [lʌntʃ] priešpiečiai
471 machinery [mə'∫i:nərɪ] mašinos, įrengimai, mechanizmai
472 mad [mæd] pamišęs, beprotis, beprotiškas
473 mail [meɪl] paštas, korespondencija
474 male [meɪl] vyras, vyriškis
475 map [mæp] žemėlapis, planas
476 March [ma:tʃ] kovas (mėnuo)
477 march [ma:tʃ] maršas, žygis
478 meal [mi:l] valgis, valgymas
479 meanwhile ['miːnwaɪl] tuo tarpu
480 meat [mi:t] mėsa
481 medicine ['medsɪn] medicina, vaistas
482 membership ['membə∫ɪp] narystė
483 message ['mesɪdʒ] pranešimas, žinutė
484 metal ['metl] metalas, metalinis
485 milk [mɪlk] pienas
486 mill [mɪl] malūnas, malūnėlis
487 mine [maɪn] mano; kasykla, šachta
488 minister ['mɪniɪstə] ministras
489 mistake [mɪ'steɪk] klaida
490 modest ['mɔdɪst] kuklus, drovus; nedidelis (kiekis)
491 moreover [mɔ:'rəuvə] be to, dar daugiau
492 motion ['məu∫n] judėjimas, judesys
493 mouse [maus] pelė (t.p. kompiuterio)
494 mud [mʌd] purvas
495 musician [mju:'zɪʃn] muzikantas
496 nail [neɪl] nagas, vinis
497 narrow ['nærəu] siauras, ankštas
498 native ['neɪtɪv] gimtas(is), čiabuvis
499 neck [nek] kaklas, sprandas
500 needle ['ni:dl] adata, rodyklė
501 neighbor ['neɪbə] kaimynas
502 neighbourhood ['neɪbəhud] kaimynystė
503 nephew ['nefju:] sūnėnas
504 nest [nest] lizdas
505 network ['netwə:k] tinklas (kompiuterių, prekybos, pažinčių)
506 nice [naɪs] geras, gražus, malonus
507 niece [ni:s] dukterėčia
508 nobody ['nəubədɪ] niekas
509 noise [nɔɪz] triukšmas, garsas
510 noon [nu:n] vidurdienis, pusiaudienis
511 northern ['nɔ:ðən] šiaurės, šiaurinis
512 nose [nəuz] nosis
513 November [nəu'vembə] lapkritis (mėnuo)
514 nowhere ['nəuwɜə] niekur
515 nurse [nə:s] medicinos sesuo, slaugė, auklė
516 nut [nʌt] riešutas
517 ocean ['əuʃn] vandenynas
518 October [ɔk'təubə] spalis (mėnuo)
519 onto ['ɔntu] ant, į
520 opposite ['ɔpəzɪt] priešingas, esantis prieš
521 opposition [,ɔpə'zɪ∫n] opozicija, priešinimasis, pasipriešinimas
522 orange ['ɔrɪndʒ] apelsinas, oranžinė spalva, oranžinis
523 ordinary ['ɔ:dənrɪ] paprastas, įprastas, kasdieninis
524 otherwise ['ʌðəwaɪz] kitaip, kitoniškai, priešingu atveju
525 ownership ['əunə∫ɪp] nuosavybė
526 pack [pæk] paketas, pakelis
527 package ['pækɪdʒ] paketas, siuntinys, įpakavimas
528 pair [pɜə] pora, porinis
529 pale [peɪl] išblyškęs, blyškus, išbalęs
530 pan [pæn] keptuvė
531 particle ['pa:tɪkl] dalelė, dalelytė
532 partner ['pa:tnə] partneris, kolega
533 passage [pæsɪdʒ] pasažas, praėjimas, perėjimas
534 passenger ['pæsɪndʒə] keleivis
535 path [pa:θ] takas, takelis, kelias (prk.)
536 patience ['peɪʃns] kantrybė, kantrumas
537 pause [pɔ:z] pauzė, pertrauka
538 pen [pen] tušinukas, rašiklis
539 pencil ['pensəl] pieštukas
540 perfect ['pə:fɪkt] tobulas, idealus, nepriekaištingas
541 permanent ['pə:mənənt] nuolatinis, pastovus, ilgalaikis
542 permission [pə'mɪ∫n] leidimas
543 pet [pet] kambarinis gyvūnas
544 pig [pɪg] kiaulė, paršas
545 pile [paɪl] krūva, šūsnis (of - ko)  
546 pin [pɪn] segtukas, smeigtukas
547 pink [pɪŋk] rožinė spalva, rožinis, rausvas
548 plain [pleɪn] paprastas, aiškus; lygus (apie vietovę)
549 plate [pleɪt] lėkštė, plokštė (metalo)
550 pleasant ['pleznt] malonus
551 pleasure ['pleʒə] malonumas
552 plenty ['plentɪ] gausumas, gausa, daugybė (of)
553 pocket ['pɔkɪt] kišenė
554 poison ['pɔɪzn] nuodai
555 polite [pə'laɪt] mandagus, išauklėtas
556 politics ['pɔlɪtɪks] politika, politinė veikla
557 pot [pɔt] puodas, puodynė, vazonas
558 powder ['paudə] milteliai, pudra
559 presence ['prezns] buvimas, dalyvavimas
560 preserve [prɪ'zə:v] konservai, uogienė
561 pride [praɪd] išdidumas, pasididžiavimas, savigarba
562 prison ['prɪzn] kalėjimas, nelaisvė
563 prize [praɪz] prizas, premija, apdovanojimas
564 profit ['prɔfɪt] nauda, pelnas
565 proof [pru:f] įrodymas
566 protection [prə'tek∫n] (ap)gynimas, (ap)saugojimas, apsauga
567 proud [praud] besididžiuojantis, išdidus
568 pump [pʌmp] siurblys, pompa
569 puzzle ['pʌzl] mįslė, galvosūkis, dėlionė
570 qualification [,kwɔlɪfɪ'keɪ∫n] kvalifikacija (t.p. jos turėjimas/suteikimas)
571 quantity ['kwɔntətɪ] kiekis, kiekybė
572 quarter ['kwɔ:tə] ketvirtis, ketvirtadalis (of), kėlinys (krepšinio)
573 queen [kwi:n] karalienė
574 rabbit ['ræbɪt] triušis, kiškis, triušiena
575 railway ['reɪlweɪ] geležinkelis
576 rain [reɪn] lietus
577 rare [rɜə] retas, praretėjęs; ne visai išvirtas/iškeptas
578 raw [rɔ:] žalias, pusžalis (apie maistą), žaliava (material)  
579 reduction [ri'dʌk∫n] (su)mažinimas, (su)mažėjimas
580 reference ['refrəns] užuomina, charakteristika, rekomendacija
581 regret [rɪ'gret] apgailestavimas, gailėjimasis
582 relief [rɪ'li:f] (pa)lengvėjimas, (pa)lengvinimas (skausmo)
583 reminder [rɪ'maɪndə] priminimas
584 rent [rent] nuoma, nuompinigiai
585 repair [rɪ'pɜə] remontas, taisymas
586 republic [rɪ'pʌblɪk] respublika
587 reputation [,repju'teɪ∫n] reputacija, geras vardas
588 request [rɪ'kwest] prašymas, pageidavimas, (pa)reikalavimas
589 reserve [rɪ'zə:v] atsarga, rezervas, draustinis
590 resistance [rɪ'zɪstəns] pasipriešinimas, priešinimasis; atsparumas
591 restaurant ['restərɔnt] restoranas
592 review [rɪ'vju:] apžvalga, peržiūra
593 reward [rɪ'wɔ:d] atpildas, atlygis, apdovanojimas
594 ribbon ['rɪbən] kaspinas, juosta
595 rice [raɪs] ryžiai
596 rich [rɪtʃ] turtingas, gausus
597 ring [rɪŋ] žiedas (įv. reikšm.); skambėjimas, skambesys
598 risk [rɪsk] rizika, pavojus
599 roof [ru:f] stogas
600 root [ru:t] šaknis (ir mat.)
601 rough [rʌf] šiurkštus, nelygus, grubus
602 royal ['rɔɪəl] karališkas
603 rubber ['rʌbə] guma, kaučiukas, trintukas
604 rude [ru:d] nemandagus, storžieviškas, šiurkštus
605 rust [rʌst] rūdys
606 sad [sæd] liūdnas, nusiminęs
607 safe [seɪf] saugus, patikimas; seifas
608 safety ['seɪftɪ] saugumas, sauga
609 sake [seɪk] dėl ko nors, kieno/ko labui (for)
610 salary ['sælərɪ] alga, atlyginimas
611 salesman ['seɪlzmən] pardavėjas
612 salt [sɔ:lt] druska
613 sand [sænd] smėlis
614 satisfaction [,sætɪs'fæk∫n] pa(si)tenkinimas
615 sauce [sɔ:s] padažas
616 saw1 [sɔ:] pjūklas
617 saw2 [sɔ:] patarlė, priežodis
618 scale [skeɪl] mastas, skalė; svarstyklės (dgs.)
619 scientific [,saɪən'tɪfɪk] mokslinis
620 scientist ['saɪəntɪst] mokslininkas
621 screen [skri:n] ekranas
622 screw [skru:] sraigtas, varžtas, veržlė
623 seat [si:t] vieta atsisėsti, sėdynė, vieta (ir prk.)
624 seed [si:d] sėkla
625 seldom ['seldəm] retai, nedažnai
626 self [self] (aš) pats, (mano) asmenybė
627 sensitive ['sensɪtɪv] jautrus (t.p. klausimas), švelnus, įžeidus
628 separation [,sepə'reɪʃn] at(si)skyrimas, per(si)skyrimas, iš(si)skyrimas
629 September [sep'tembə] rugsėjis (mėnuo)
630 severe [sɪ'vɪə] sunkus, skaudus, griežtas
631 shadow ['∫ædəu] šešėlis
632 shame [ʃeɪm] gėda, apmaudas
633 sheep [ʃi:p] avis (t.p. dgs.)
634 sheet [ʃi:t] paklodė, lapas (popieriaus)
635 shelf [ʃelf] lentyna
636 shell [∫el] kiautas, lukštas, kevalas
637 shine [∫aɪn] šviesa, švytėjimas, spindesys
638 shirt [ʃə:t] marškiniai, palaidinė
639 shoe [∫u:] batas, avalynė
640 shout [ʃaut] šauksmas, rėksmas
641 shower ['ʃəuə] dušas, liūtis
642 sick [sɪk] sergantis, nesveikas
643 signature ['sɪgnətʃə] parašas
644 silence ['saɪləns] tyla, tylėjimas
645 silent ['saɪlənt] tylus, nešnekus, begarsis
646 silver ['sɪlvə] sidabras, sidabrinė spalva
647 sink [sɪŋk] kriauklė
648 sir [sə] seras, ponas
649 sister ['sɪstə] sesuo
650 skin [skɪn] oda, žievelė
651 skirt [skə:t] sijonas
652 sky [skaɪ] dangus, padangė
653 slide [slaɪd] slydimas, čiuožimas; skaidrė
654 smell [smel] kvapas, uoslė
655 smoke [sməuk] dūmai, garai; (pa)rūkymas
656 smooth [smu:ð] lygus, glotnus, vienalytis
657 snake [sneɪk] gyvatė
658 snow [snəu] sniegas
659 soap [səup] muilas
660 soil [sɔɪl] dirvožemis, žemė; nešvarumas
661 solution [sə'lu:∫n] (iš)sprendimas, sprendinys
662 somebody ['sʌmbədɪ] kažkas, kas nors
663 somehow ['sʌmhau] kaip nors, kažkaip
664 somewhere ['sʌmwɜə] kur nors, kažkur
665 soul [səul] siela, dvasia
666 soup [su:p] sriuba
667 speech [spi:t∫] (pra)kalba, pasisakymas
668 spell [spel] burtažodis, kerai; trumpas laikotarpis
669 sport [spɔ:t] sportas
670 stair [stɜə] laiptelis, pakopa
671 stamp [stæmp] pašto ženklas, antspaudas
672 star [sta:] žvaigždė, įžymybė
673 steady ['stedɪ] nuolatinis, pastovus, stabilus
674 steam [sti:m] garas
675 steel [sti:l] plienas
676 stomach ['stʌmək] skrandis, pilvas
677 stone [stəun] akmuo
678 storm [stɔ:m] audra, vėtra
679 stream [stri:m] upelis, srovė; srautas
680 strict [strɪkt] griežtas, reiklus, tikslus
681 string [strɪŋ] styga, virvė, virvelė
682 stupid ['stju:pɪd] kvailas, neprotingas
683 substance ['sʌbstəns] medžiaga; pagrindas, esmė
684 sugar ['ʃugə] cukrus
685 suggestion [sə'dʒest∫n] (pa)siūlymas, patarimas
686 sweat [swet] prakaitas, (su)prakaitavimas
687 sweet [swi:t] saldainis, saldus, malonus
688 swing [swɪŋ] sūpynės, supimasis
689 sympathy ['sɪmpəθɪ] užuojauta, gailestis (for)
690 tail [teɪl] uodega, kasytė
691 tall [tɔ:l] aukštas
692 tap [tæp] čiaupas; tapšnojimas (per petį)
693 taste [teɪst] skonis
694 taxi ['tæksɪ] taksi
695 tea [ti:] arbata
696 tear [tɜə] ašara; įplyšimas, įdrėskimas
697 tent [tent] palapinė
698 terrible ['terəbl] šiurpus, pasibaisėtinas, baisus
699 theatre ['θɪətə] teatras
700 throat [θrəut] gerklė, ryklė
701 thumb [θʌm] nykštys
702 thunder ['θʌndə] griaustinis
703 ticket ['tɪkɪt] bilietas
704 tie [taɪ] kaklaraištis; ryšiai (dgs.); lygiosios
705 tight [taɪt] ankštas, aptemptas, siauras
706 till [tɪl] iki, kol; kasa (parduotuvėje)
707 tip [tɪp] patarimas; galiukas; arbatpinigiai
708 tired ['taɪəd] nuvargęs, pavargęs, pabodęs (of)
709 to accuse [ə'kju:z] (ap)kaltinti
710 to ache [eɪk] skaudėti, gelti
711 to admire [əd'maɪə] žavėtis, su(si)žavėti, grožėtis
712 to admit [əd'mɪt] priimti, sutikti, pri(si)pažinti
713 to adopt [ə'dɔpt] į(si)vaikinti
714 to advertise ['ædvətaɪz] reklamuoti
715 to advise [əd'vaɪz] pa(si)tarti, konsultuoti
716 to afford [ə'fɔ:d] pajėgti, (iš)galėti, įstengti
717 to appoint [ə'pɔɪnt] (pa)skirti (kuo), nustatyti, nurodyti
718 to arise [ə'raɪz] (iš)kilti, pasirodyti
719 to arrest [ə'rest] suimti, areštuoti
720 to attract [ə'trækt] (pa)traukti, (pri)traukti (apie magnetą ir pan.)
721 to awake [ə'weɪk] (pa)budinti, (pa)žadinti, sužadinti
722 to bake [beɪk] kepti
723 to beat [bi:t] mušti, daužyti
724 to beg [beg] maldauti, prašyti (for – ko)
725 to behave [bɪ'heɪv] elgtis
726 to belong [bɪ'lɔŋ] priklausyti
727 to bite [baɪt] (į)kąsti, (į)gelti
728 to blame [bleɪm] laikyti kaltu, kaltinti
729 to bleed [bli:d] kraujuoti, netekti kraujo
730 to blow [bləu] pūsti, dvelkti; sprog(din)ti
731 to boast [bəust] girti(s), didžiuotis
732 to boil [bɔɪl] vir(in)ti, užvir(in)ti
733 to borrow ['bɔrəu] skolintis, pasiskolinti
734 to breathe [bri:ð] (pa)kvėpuoti, įkvėpti
735 to brush [brʌʃ] valyti (šepečiu, šepetėliu), šukuoti (plaukus)
736 to burst [bə:st] (su)sprogti, (per)plyšti
737 to bury ['berɪ] (pa)laidoti, užkasti
738 to calculate ['kælkjuleɪt] (ap)skaičiuoti, suskaičiuoti
739 to charm [tʃa:m] (su)žavėti, (už)burti
740 to climb [klaɪm] (už)kopti, (už)lipti
741 to collect [kə'lekt] (su)rinkti, kolekcionuoti
742 to complain [kəm'pleɪn] skųstis, nusiskųsti
743 to complicate ['kɔmplɪkeɪt] komplikuoti(s)
744 to compose [kəm'pəuz] sudaryti, (su)komponuoti, (su)kurti
745 to confuse [kən'fju:z] painioti(s), su(si)painioti
746 to connect [kə'nekt] (su)jungti, pri(si)jungti
747 to cook [kuk] virti, kepti, gaminti valgį
748 to copy ['kɔpɪ] (nu)kopijuoti, (pa)daryti kopiją, nusirašinėti
749 to correct [kə'rekt] (iš)taisyti, pataisyti
750 to cough [kɔf] kosėti, atsikosėti
751 to crash [kræ∫] sudužti, sudaužyti
752 to cry [kraɪ] verkti, rėkti, maldauti (for)
753 to cure [kjuə] (iš)gydyti, pagydyti
754 to dare [dɜə] (iš)drįsti, turėti drąsos
755 to decrease [dɪ'kri:s] (su)mažėti, (su)mažinti
756 to defeat [dɪ'fɪ:t] nugalėti, įveikti
757 to delay [dɪ'leɪ] atidė(lio)ti, užlaikyti, (už)delsti
758 to deliver [dɪ'lɪvə] (iš)nešioti (korespondenciją), pristatyti (prekes)
759 to deserve [dɪ'zə:v] už(si)tarnauti, nusipelnyti
760 to dig [dɪg] (iš)kasti
761 to dine [daɪn] pietauti
762 to disagree [,dɪsə'gri:] nesutarti, nesutikti (with – su)
763 to disappear [,dɪsə'pɪə] (pra)dingti, (iš)nykti
764 to disappoint [,dɪsə'pɔɪnt] apvilti, nuvilti
765 to disgust [dɪs'gʌst] (su)kelti pasibjaurėjimą, bjaurėtis, šlykštėtis
766 to dismiss [dɪs'mɪs] atmesti, laikyti nesvarbiu
767 to distinguish [dɪ'stɪŋgwɪʃ] (at)skirti, daryti skirtumą (between)
768 to disturb [dɪ'stə:b] (su)trukdyti, (su)trikdyti
769 to dive [daɪv] (pa)nerti, nardyti
770 to divide [dɪ'vaɪd] dalyti(s), pa(si)dalyti (into, in – į, among, between – tarp)
771 to earn [ə:n] už(si)dirbti, už(si)tarnauti
772 to educate ['edjukeɪt] auklėti, ugdyti, mokyti
773 to empty ['emptɪ] (iš)tuštinti, išpilti
774 to entertain [,entə'teɪn] vaišinti, užimti (with), linksminti
775 to envy ['envɪ] pavydėti
776 to exchange [ɪks't∫eɪndʒ] keistis, (apsi)keisti, mainytis
777 to excite [ɪk'saɪt] jaudinti(s), būti susijaudinusiam
778 to excuse [ɪk'skju:s] (pa)teisinti, atleisti
779 to explode [ɪk'spləud] sprogti (apie bombą), (su)sprogdinti
780 to explore [ɪk'splɔ:] (iš)tirti, tyrinėti
781 to faint [feɪnt] (nu)alpti
782 to fasten ['fa:sn] su(si)rišti, su(si)sagstyti, prisisegti (saugos diržą)
783 to fish [fɪʃ] žvejoti
784 to flow [fləu] tekėti, lietis
785 to fool [fu:l] (ap)kvailinti, apgauti
786 to forbid [fə'bɪd] (už)drausti, neleisti
787 to forgive [fə'gɪv] atleisti, dovanoti
788 to freeze [fri:z] (už)šalti, (su)šaldyti, sustingti
789 to frighten ['fraɪtn] (iš)gąsdinti, bauginti, išsigąsti
790 to gather ['gæðə] rinkti(s), su(si)rinkti
791 to grave [greɪv] įstrigti (atmintyje), (pa)daryti įspūdį (on, in)
792 to greet [gri:t] sveikinti(s), sutikti
793 to guess [ges] (at)spėti, spėlioti
794 to hate [heɪt] ne(ap)kęsti, nemėgti
795 to hesitate ['hezɪteɪt] (su)dvejoti, nesiryžti
796 to hide [haɪd] slėpti(s), nuslėpti, pa(si)slėpti
797 to hire ['haɪə] (pa)samdyti, nu(si)samdyti; (išsi)nuomoti (valtį ir pan.)
798 to host [həust] priimti svečius, būti šeimininku; būti vedėju
799 to hunt [hʌnt] medžioti
800 to hurry ['hʌrɪ] (pa)skubinti, (pa)skubėti
801 to hurt [hə:t] skaudėti, sužeisti, įžeisti
802 to inquire [ɪn'kwaɪə] teirautis, (pa)klausti
803 to insure [ɪn'∫uə] drausti(s), ap(si)drausti
804 to interrupt [,ɪntə'rʌpt] pertraukti, nutraukti, įsiterpti
805 to introduce [,ɪntrə'dju:s] įvesti (naujovę),supažindinti, prisistatyti
806 to invent [ɪn'vent] išrasti, prasimanyti
807 to invite [ɪn'vaɪt] (pa)kviesti
808 to iron ['aɪən] lyginti (drabužius)
809 to joint [dʒɔɪnt] sunerti, sujungti
810 to joke [dʒəuk] juokauti
811 to jump [dʒʌmp] šokinėti, užšokti (on)
812 to kick [kɪk] (pa)spirti
813 to kiss [kis] bučiuoti(s)
814 to knock [nɔk] (pa)belsti, (pa)barbenti
815 to lean [li:n] (pa)linkti, pasilenkti (over), at(si)remti
816 to lend [lend] (pa)skolinti, suteikti
817 to lift [lɪft] (pa)kelti, kilnoti
818 to loose [lu:s] paleisti, duoti laisvę
819 to melt [melt] (iš)tirpti, tirpdyti, lydyti(s)
820 to mistake [mɪ'steɪk] (su)klysti, (su)klaidinti
821 to mix [mɪks] maišyti, su(si)maišyti
822 to multiply ['mʌltɪplaɪ] (pa)dauginti, sudauginti
823 to neglect [nɪ'glekt] nesirūpinti, neprižiūrėti, apleisti
824 to noise [nɔɪz] triukšmauti
825 to obey [ə'beɪ] klausyti, paklusti
826 to offend [ə'fend] įžeisti, užgauti
827 to ought [ɔ:t] reikėti, privalėti, derėti
828 to overcome [,əuvə'kʌm] nugalėti, įveikti (kliūtis)
829 to owe [əu] būti skolingam
830 to pack [pæk] pakuoti(s), su(si)dėti
831 to package ['pækɪdʒ] (į)pakuoti, supakuoti
832 to paste [peɪst] (pri)klijuoti, suklijuoti, įklijuoti
833 to pause [pɔ:z] (pa)daryti pauzę/pertrauką, stabtelėti
834 to persuade [pə'sweɪd] į(si)tikinti, įkalbėti (into)
835 to photograph ['fəutəgra:f] fotografuoti
836 to pour [pɔ:] (į)pilti, pripilti
837 to pray [preɪ] melstis, poteriauti
838 to prefer [prɪ'fə:] labiau mėgti, teikti pirmenybę
839 to pretend [prɪ'tend] apsimesti, dėtis
840 to print [prɪnt] (iš)spausdinti
841 to pronounce [prə'nauns] (iš)tarti, paskelbti, pareikšti
842 to protect [prə'tekt] (ap)ginti, (ap)saugoti
843 to punish ['pʌnɪʃ] (nu)bausti
844 to qualify ['kwɔlɪfaɪ] įgyti/turėti/suteikti kvalifikaciją/teisę (as, for)
845 to refresh [rɪ'freʃ] (at)gaivinti, atsigaivinti atšviežinti
846 to remind [rɪ'maɪnd] priminti
847 to rent [rent] nuomoti, iš(si)nuomoti
848 to repair [rɪ'pɜə] (su)remontuoti, (pa)taisyti
849 to reproduce [,ri:prə'dju:s] atgaminti, atkurti, atstatyti
850 to request [rɪ'kwest] prašyti, (mandagiai) (pa)reikalauti
851 to reserve [rɪ'zə:v] taupyti, saugoti, rezervuoti vietą
852 to resign [rɪ'zaɪn] atsisakyti (pareigų, teisės), atsistatydinti
853 to resist [rɪ'zɪst] priešintis, pasipriešinti, atsispirti
854 to retire [rɪ'taɪə] pasitraukti (iš pareigų), išeiti (į pensiją), atsistatydinti
855 to review [rɪ'vju:] apžvelgti, peržiūrėti
856 to risk [rɪsk] rizikuoti
857 to root [ru:t] knisti(s), knaisioti(s), leisti šaknis
858 to row [rəu] irtis, irkluoti
859 to rub [rʌb] trinti(s), įtrinti (into)
860 to rust [rʌst] rūdyti
861 to sail [seɪl] (iš)plaukti, plaukioti, buriuoti
862 to satisfy ['sætɪsfaɪ] pa(si)tenkinti, atitikti (reikalavimus)
863 to saw [sɔ:] pjauti, pjaustyti (pjūklu)
864 to scale [skeɪl] sverti
865 to scratch [skrætʃ] kasyti(s), nu(si)brozdinti
866 to screw [skru:] (už)sukti, įsukti, prisukti
867 to seed [si:d] (pa)sėti (sėklas), apsėti (lauką)
868 to shave [ʃeɪv] skusti(s), (nu)drožti
869 to shell [∫el] iš(si)lukštenti, gliaudyti
870 to shine [∫aɪn] šviesti, spindėti
871 to shock [∫ɔk] sukrėsti, pritrenkti, šokiruoti
872 to shout [ʃaut] šaukti, sušukti, rėkti
873 to shut [ʃʌt] už(si)daryti, už(si)verti
874 to sink [sɪŋk] (nu)skęsti
875 to slide [slaɪd] slidinėti, slysti, čiuožti
876 to slip [slɪp] (pa)slysti, praslysti
877 to smell [smel] kvepėti, smirdėti, užuosti
878 to smoke [sməuk] (su)rūkyti, rūkti
879 to solve [sɔlv] (iš)spręsti, išaiškinti
880 to spare [spɜə] skirti (kam) laiko/dėmesio, pa(si)gailėti
881 to spill [spɪl] išlieti, išpilti
882 to spin [spɪn] sukti(s)
883 to split [splɪt] skelti, plėšti, pa(si)dalyti
884 to spoil [spɔɪl] (su)gadinti
885 to stream [stri:m] tekėti, srūti
886 to strip [strɪp] nuplėšti, nu(si)lupti, nu(si)rengti
887 to struggle ['strʌgl] kovoti, grumtis, dėti pastangas
888 to succeed [sək'si:d] pasisekti, pavykti, būti sėkmingam
889 to surround [sə'raund] (ap)supti
890 to suspect [sə'spekt] įtarti (of – kuo), abejoti
891 to swallow ['swɔləu] (nu)ryti, praryti
892 to sweat [swet] (su)prakaituoti
893 to sweep [swi:p] (pa)šluoti, valyti
894 to swim [swɪm] (nu)plaukti, plaukioti
895 to swing [swɪŋ] supti(s), linguoti, siūbuoti
896 to taste [teɪst] (pa)ragauti
897 to thank [θæŋk] (pa)dėkoti, būti dėkingam
898 to tie [taɪ] (su)rišti, pririšti (to)
899 to tire ['taɪə] (nu)varginti, pavargti
900 to translate [træns'leɪt] (iš)versti
901 to trust [trʌst] (pasi)tikėti
902 to upset [ʌp'set] nuliūdinti, prislėgti
903 to urge [ə:dʒ] primygtinai siūlyti/reikalauti, (pa)raginti
904 to wake [weɪk] (pa)busti, (pa)budinti, (pa)žadinti
905 to warn [wɔ:n] įspėti, perspėti
906 to waste [weɪst] eikvoti, švaistyti
907 to weaken ['wi:kən] (su)silpninti, nusilpninti
908 to weigh [weɪ] sverti(s), pasverti
909 to whisper ['wɪspə] šnabždėti(s), (pa)kuždėti, pasakyti slapčia
910 to whistle ['wɪsl] švilpauti, (su)švilpti
911 to wipe [waɪp] šluostyti, (nu)valyti
912 to wound [wu:nd] sužeisti
913 to yield [ji:ld] nusileisti (to – kam, in – kuo), pasiduoti
914 toe [təu] kojos pirštas, (bato) nosis
915 tomorrow [tə'mɔrəu] rytoj
916 ton [tɔn] tona, daugybė (džn. dgs.; of – ko)
917 tongue [tʌŋ] liežuvis
918 tonight [tə'naɪt] šįvakar, šiąnakt
919 tool [tu:l] įrankis, įnagis
920 tough [tʌf] kietas, tvirtas, sunkus
921 tour [tuə] kelionė, turnė, turas
922 towel ['tauəl] rankšluostis
923 tower ['tauə] bokštas
924 translation [træns'leɪʃn] vertimas
925 trap [træp] spąstai, pinklės
926 trunk [trʌŋk] liemuo, kamienas
927 trunk [trʌŋk] kamienas; bagažinė
928 trust [trʌst] pa(si)tikėjimas, tikėjimas
929 tube [tju:b] vamzdis, metro (Londono)
930 ugly ['ʌglɪ] bjaurus, negražus
931 umbrella [ʌm'brelə] skėtis
932 uncle ['ʌŋkl] dėdė
933 universal [,ju:nɪ'və:sl] visuotinis, universalus, visapusiškas
934 universe ['ju:nɪvə:s] visata, kosmosas
935 upper ['ʌpə] viršutinis, aukštutinis
936 upset [,ʌp'set] nuliūdęs, prislėgtas, sutrikęs (skrandis)
937 urgent ['ə:dʒənt] neatidė(lio)tinas, skubus
938 valley ['vælɪ] slėnis
939 valuable ['væljuəbl] vertingas, brangus
940 variety [və'raɪətɪ] įvairumas, įvairovė, daugybė
941 verb [və:b] veiksmažodis
942 victory ['vɪktərɪ] pergalė
943 village ['vɪlɪdʒ] kaimas, gyvenvietė
944 violence ['vaɪələns] smurtas
945 virtue ['və:t∫u:] dorybė, gera savybė, privalumas
946 visitor ['vɪzɪtə] lankytojas, svečias
947 waist [weɪst] talija, juosmuo
948 waiter ['weɪtə] padavėjas
949 waste [weɪst] švaistymas, nuostoliai, atliekos
950 wax [wæks] vaškas
951 weak [wi:k] silpnas
952 wealth [welθ] turtas, turtai, lobiai
953 weather ['weðə] orai
954 weekend [,wi:k'end] savaitgalis
955 welcome ['welkəm] priėmimas, sutikimas; laukiamas
956 wet [wet] šlapias, drėgnas
957 wheel [wi:l] ratas
958 whenever [wen'evə] kada gi, kai tik
959 wherever [wɜər'evə] kurgi, kur tik
960 whisper ['wɪspə] šnabždesys, šnibždėjimas
961 whistle ['wɪsl] švilpimas, švilpukas
962 width [wɪtθ] plotis
963 wild [waɪld] laukinis, pasiutęs
964 wine [waɪn] vynas
965 wing [wɪŋ] sparnas
966 winter ['wɪntə] žiema, žieminis
967 wire [waɪə] viela, laidas
968 wisdom ['wɪzdəm] išmintis, išmintingumas
969 wise [waɪz] išmintingas
970 witness ['wɪtnɪs] liudytojas, liudininkas
971 wood [wud] mediena, malkos, miškas (dgs.)
972 wooden ['wudn] medinis
973 wool [wul] vilna
974 worse [wə:s] blogesnis, prastesnis; blogiau
975 wound [wu:nd] žaizda, sužeidimas
976 wrap [ræp] (su)sukti, (su)vynioti, įvynioti (in)
977 wrist [rɪst] riešas, rankogalis
978 yellow ['jeləu] geltona spalva, geltonas
979 yesterday ['jestədeɪ] vakar
980 yield [ji:ld] derlius; kiekis, išeiga
981 zero ['zɪərəu] nulis, nulinis
982 contract ['kɔntrækt] kontraktas, sutartis, sandoris
983 handshake ['hændʃeɪk] rankos paspaudimas
984 grammar ['græmə] gramatika
985 noun [naun] daiktavardis
986 to bribe [braɪb] duoti kyšį, papirkti
987 to congratulate [kən'grætʃuleɪt] (pa)sveikinti (on, upon); didžiuotis (on – kuo)
988 congratulation [kən'grætʃu'leɪtʃn] (pa)sveikinimas
989 hesitation [,hezɪ'teɪʃn] dvejojimas, neryžtingumas
990 bribe [braɪb] kyšis, papirkimas
991 government [ˈgʌvnmənt] politika
992 parliament [ˈpa:ləmənt] parlamentas
993 president [ˈprezɪdənt] prezidentas, pirmininkas
994 economic [ˌi:kəˈnɔmɪk] ekonomika
995 nationality [ˌnæʃəˈnælətɪ] pilietybė, tautybė
996 obligation [ˌɔblɪˈgeɪʃn] į(si)pareigojimas
997 punishment [ˈpʌnɪʃmənt] nubaudimas, bausmė
998 downtown [ˈdauntaun] komercinė/prekybinė miesto dalis; miesto centras
999 bench [bentʃ] suolas
1000 traffic [ˈtræfɪk] eismas, judėjimas
1001 cinema [ˈsɪnɪmə] kinas, kino teatras
1002 museum [mju:ˈzɪəm] muziejus
1003 exhibition [ˌeksɪˈbɪʃn] paroda, pa(si)rodymas
1004 circus [ˈsə:kəs] cirkas
1005 kindergarten [ˈkɪndəgɑ:tn] vaikų darželis
1006 school [sku:l] mokykla
1007 newborn [ˈnju:bɔ:n] naujagimis
1008 unemployed [ˌʌnɪmˈplɔɪd] bedarbis